Venue | địa điểm

30/9 : TP. Hồ Chí Minh

1/10 : Hà Nội