SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL (YSchools)

Trường Đại học Quản trị South Champagne BS

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Đại học Kinh doanh South Champagne Y SCHOOLS (SCBS) được thành lập vào năm 1992, SCBS là một trường đại học được Chính Phủ công nhận và được bảo trợ bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Troyes và Aube, Hội đồng Tỉnh Aube, Troyes Champagne Métropole và Vùng Grand Est. SCBS là một trường đại học thể hiện những giá trị nhân văn mạnh mẽ, bao gồm cả sự đa dạng trong đời sống thường nhật. Trường quan niệm rằng đối với mọi nguồn gốc xã hội và văn hoá, thì luôn có chương trình đào tạo phù hợp, và đó chính là cơ hội để mỗi người xây dựng dự án của riêng mình.


SCBS là trường quản lí trong hệ thống Y SCHOOLS. Hệ thống này bao gồm khoảng mười cơ sở đào tạo chính quy và tại chức như Trường Đại học Thiết kế, Trường Đại học Du lịch, các Trường ""Cơ hội thứ 2""...

Thông tin chi tiết

Cơ sở : Troyes, Chaumont, Charleville-Mezière. 

Số lượng sinh viên : 2 000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 20%

Lĩnh vực đào tạo : Kinh tế, Quản lí, Tài chính, Nhân sự, Bán hàng.

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí : Từ 8 500 €/năm tới 11 000 €/năm

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng : Học bổng Xuất sắc

Khóa học Tiếng Pháp FLE : Có

Hợp tác với Việt Nam: 

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Thế mạnh : 

Notre établissement

Créée en 1992, SCBS – South Champagne Business School – est un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État et soutenu par la Chambre de commerce et d’industrie de Troyes et de l’Aube, le Conseil Général de l’Aube, Troyes Champagne Métropole et la Région Grand Est SCBS est une école qui incarne au quotidien des valeurs humaines fortes dont la diversité. Elle considère que quelle que soit l’origine sociale ou culturelle, il existe un programme, donc une chance qui permet à chacun de construire son projet.

SCBS est l’école de management de l’écosystème Y SCHOOLS. Il compte une dizaine d’entités en formation initiale et professionnelle telles que l’École Supérieure de Design, l’École Supérieure de Tourisme, les Écoles de la 2e Chance.

Caractéristiques

Ville : Troyes, Chaumont, Charleville-Mezière. 

Domaines d'études : Economie, management, finance, ressources humaines, sales

Diplômes :

Frais de scolarité : entre 8500€/an et 11000€/an 

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

Cours de FLE : Oui

Programme de coopération avec le Vietnam: 

Les services proposées aux étudiants: 

Points forts :

Our institution

Founded in 1992, SCBS - South Champagne Business School - is a state-approved higher education establishment supported by the Troyes and Aube Chamber of Commerce and Industry, the Aube General Council, Troyes Champagne Métropole and the Grand Est Region. SCBS is a school that embodies strong human values on a daily basis, including diversity. It believes that regardless of social or cultural background, there is a program, and therefore an opportunity, for everyone to build their own project.

SCBS is the management school of the Y SCHOOLS ecosystem. It includes a dozen entities offering initial and professional training, such as the École Supérieure de Design, the École Supérieure de Tourisme, the Écoles de la 2e Chance, etc.

Specifications

City: Troyes, Chaumont, Charleville-Mezière. 

Fields of study: Economie, management, finance, human ressources, sales

Diplomas :

Tuition fees : between 8500€/year and 11000€/year

Languages of instruction : French, English

Institutional scholarships :

FLE courses: Yes

Cooperation program with Vietnam: 

Services offered to students: 

Strong points :