EXCELIA

Trường Đại học Quản trị Excelia

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 1988, Excelia là một trong những tập đoàn giáo dục đại học đầu tiên tại Pháp. Excellia có các chương trình đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và truyền thông số hoá.


Là thành viên của Hiệp Hội Các Trường Lớn - CGE, Excelia đã xuất sắc nhận được bộ ba chứng chất lượng (AACSB, EQUIS và AMBA) và là trường duy nhất tại Pháp được chứng nhận của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO.TedQual) cho các chương trình quản lí du lịch và khách sạn.


Nằm trong hàng ngũ các trường hàng đầu của Pháp và trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế, đặc biệt như Financial Times, The Economist và QS World University. Excelia cũng đạt được nhãn hiệu "Bienvenue en France" (Nhãn hiệu công nhận chất lượng đón tiếp), được cấp bởi Campus France, chứng nhận chất lượng dịch vụ chào đón sinh viên quốc tế.


Một số thống kê sơ bộ về Excelia:


• Cơ sở tại 4 thành phố : La Rochelle, Tours, Orléans và Paris

• 5 500 sinh viên tại các cơ sở 

• 25% sinh viên quốc tế đến từ 80 quốc gia khác nhau

• 5 văn phòng quốc tế tại Trung Quốc, Maroc, Cameroon, Ấn Độ và Côte d'Ivoire

• 57 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên

• 300 tổ chức đối tác trong chương trình Humacité© & Climacité© (nhiệm vụ nhân đạo và về khí hậu)

* 210 đối tác đại học tại 51 quốc gia

* 42 000 cựu sinh viên tại 150 quốc gia

Thông tin chi tiết

Thành phố : La Rochelle, Tours, Orléans, Paris

Số lượng sinh viên : 5 500

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 25%

Lĩnh vực đào tạo : Quản lý kinh doanh, Du lịch, truyền thông số hoá

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng : Học bổng sinh viên xuất sắc Excelia

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

• Hỗ trợ cá nhân từ việc chọn chương trình học đến khi nhập học

• Một đội ngũ chuyên trách tiếp đón để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa nhập của sinh viên quốc tế 

• Cuộc sống sinh viên phong phú với hoạt động của 57 câu lạc bộ và hội nhóm dành riêng cho sinh viên

• Những ngày đón tiếp dành riêng cho sinh viên quốc tế -> https://youtu.be/-vPWnVXqmmE

Thế mạnh : 

Notre établissement

Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français proposant des formations postbac - Bac+5 en commerce, tourisme, et communication digitale.


Membre de la Conférence des Grandes Écoles, Excelia est une institution triplement accréditée (AACSB, EQUIS et AMBA) et la seule école française qui obtient l'accréditation de l'OMT (UNWTO.TedQual) pour ses formations en management de tourisme et de l'hôtellerie.


Classée parmi les meilleures écoles dans de nombreux classements français et mondiaux, notamment dans le Financial Times, the Economist, et QS World University, Excelia possède également le label Bienvenue en France, octroyé par Campus France, portant sur l'accueil des étudiants internationaux.


Excelia en quelques chiffres clés:

4 villes – La Rochelle, Tours, Orléans, et Paris

5500 étudiants

25% étudiants internationaux de 80 nationalités différentes

5 bureaux à l'international - Chine, Maroc, Cameroun, Inde, Côte d'Ivoire

57 associations et clubs

300 associations partenaires sur le dispositif Humacité© & Climacité© (mission humanitaire et pour le climat)

210 partenaires académiques dans 51 pays

42,000 diplômés dans 150 pays

Caractéristiques

Ville : La Rochelle, Tours, Orléans, Paris

Nombre d'étudiants : 5 500

Pourcentage d'étudiants internationaux : 25%

Domaines d'études : Business management, tourisme, communication digitale

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : Bourse d'excellence Excelia

Cours de FLE : Oui

Services aux étudiants internationaux : 

Points forts :

Our institution

Created in 1988, Excelia is one of the leading French Higher Education groups. Excelia offers bachelor's and master's degree programmes in business management and tourism.


A member of the French Conférence des Grandes Ecoles (French equivalent of the Ivy League), Excelia is a triple-accredited institution (AACSB, EQUIS, and AMBA) and the only French institution to possess the UNWTO.TedQual accreditation for its management of tourism programmes. 


Positioned in numerous top French & global rankings – notably in the Financial Times, the Economist, and QS World University – Excelia also holds the Bienvenue en France label, awarded by Campus France, for its welcoming initiatives towards international students.


Excelia in several key figures:

4 cities – La Rochelle, Tours, Orléans, and Paris

5500 students on campus

25% international students, 80 nationalities represented

5 offices overseas - China, Morocco, Cameroon, India, Ivory Coast

57 student associations and clubs

300 partner associations through Humacité© & Climacité© project (student humanitarian & climate missions)

210 partner universities in 51 countries

42,000 graduates in 150 countries

Specifications

City : La Rochelle, Tours, Orléans, Paris

Number of students : 5 500

Pourcentage of international students : 25%

Study fields : Business management, tourism

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching: French, English

Scholarships : Excellia's excellence Scholarship

French language classes : Yes

Services offered : 

Strenghts :


EXCELIA_International_Brochure
EXCELIA_Brochure_Internationale_-_Excelia[1].pdf