ESSEC BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại ESSEC

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Tiên phong trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1907, Trường Đại học thương mại ESSEC được xếp vị trí thứ 8 trong các trường thương mại ở Châu Âu theo xếp hạng của tạp chí Financial Times (Financial Times 2021) và nằm trong top 5 thế giới về Đào tạo ngành Kinh doanh & Quản lý (QS World University Rankings by Subject 2022). Chúng tôi cũng được nhận bộ ba chứng nhận chất lượng “Triple Crown”: AMBA, EQUIS và AACSB. Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình đào tạo chất lượng cao, trang bị cho sinh viên kiến thức về tiếp cận toàn cầu, mạng lưới chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên có thể chọn học tại 3 châu lục thông qua các cơ sở trên toàn cầu của chúng tôi tại Singapore, Pháp và Maroc.

Trong công cuộc hỗ trợ sinh viên ra trường phát triển nguyện vọng nghề nghiệp, chúng tôi đã đào tạo ra các nhà lãnh đạo kinh doanh, điều hành tổ chức có ảnh hưởng lớn trên thế giới như Accenture, PwC, UBS, Chanel, L’Oréal và Van Cleef & Arpels.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Pháp, Singapore và Maroc

Số lượng sinh viên : 1000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 15%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kế toán, Khoa học dữ liệu & Phân tích kinh doanh, Marketing, Kinh tế và Tài chính

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh toàn cầu: 4 năm

 • Thạc sĩ Quản trị : 1 năm

 • Thạc sĩ Tài chính: 1 - 2 năm

 • Thạc sĩ Chiến lược & Quản trị Kinh doanh Quốc tế : 1- 2 năm

 • Thạc sĩ Khoa học MSc về Quản trị Marketing và Kỹ thuật số : 1 năm

 • Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh ESSEC & Mannheim EMBA : 15 tháng

Học phí :

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh toàn cầu: 23 100 SGD

 • Thạc sĩ Quản trị : 43 200 €

 • Thạc sĩ Tài chính: 1 năm: 40 400 SGD | 2 năm: 20 700 SGD + 40 400 SGD

 • Thạc sĩ Chiến lược & Quản trị Kinh doanh Quốc tế : 1 năm: 37 100 SGD | 2 năm: 12 000 € + 37 100 SGD

 • Thạc sĩ Khoa học MSc về Quản trị Marketing và Kỹ thuật số : 34 600 SGD

 • Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh ESSEC & Mannheim EMBA : 97 000 SGD

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Học bổng :

 • Học bổng thành tích học tập xuất sắc

 • Học bổng Regional Diversity

 • Học bổng Eiffel

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên :

Các hoạt động liên quan đời sống Sinh viên tại ESSEC Châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu được tổ chức bởi Hội đồng Sinh viên / BDEs & BDS 'cũng như nhiều Câu lạc bộ sinh viên trong trường, được phân thành 4 loại sau.

- Tương tác, cạnh tranh & tinh thần kinh doanh

- Nghệ thuật, Văn hóa & Truyền thông

- Thể thao, Hoạt động Ngoài trời & Sức khỏe

- Dịch vụ cộng đồng & sự bền vững

Thế mạnh :

Bảng xếp hạng Toàn cầu báo Financial Times năm 2021

 • # 8 Trường thương mại ở Châu Âu

 • # 4 Thạc sĩ Tài chính

 • # 6 Thạc sĩ Quản trị

Bảng xếp hạng QS World University Rankings Các trường Đại học trên thế giới năm 2021

 • # 3 Thạc sĩ Chiến lược & Quản trị Kinh doanh Quốc tế

 • # 4 Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh

 • # 4 Thạc sĩ Khoa học Quản trị Marketing và Kỹ thuật số


Notre établissement

Pionnière de l'éducation depuis 1907, l'ESSEC est classée 8ème école de commerce en Europe par le Financial Times (Financial Times 2021) et se situe dans le top 5 mondial des études de commerce et de gestion (QS World University Rankings by Subject 2022). Nous détenons également la prestigieuse accréditation "Triple Crown" décernée par AMBA, EQUIS et AACSB. Nous proposons un large éventail de programmes qui offrent une solide ouverture internationale, des réseaux professionnels et des résultats en terme de carrière professionnelle. Les étudiants peuvent choisir d'étudier sur 3 continents via nos campus mondiaux à Singapour, en France et au Maroc.

En aidant nos diplômés à s'ouvrir à des aspirations professionnelles plus importantes, nous avons formé des chefs d'entreprise qui dirigent certaines des organisations les plus influentes du monde, telles qu'Accenture, PwC, UBS, Chanel, L'Oréal et Van Cleef & Arpels.

Caractéristiques

Ville: Paris, Toulouse, Singapour

Nombre d'étudiants : 1 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 15%

Domaines d'études : Management, comptabilité, analyse, sciences et commerce des données, marketing, économie et finance

Diplômes :

 • Global Bachelor of Business Administration (4 ans)

 • Master in Management (1 an)

 • Master in Finance (1 an or 2 ans)

 • Master in Strategy & Management of International Business (1 an or 2 ans)

 • MSc in Marketing Management & Digital (1 an)

 • ESSEC & Mannheim Executive MBA Asia-Pacific (15 mois)

Frais de scolarité :

 • Global Bachelor of Business Administration (SGD 23,100)

 • Master in Management (€43,200)

 • Master in Finance (1 an: SGD40,400 | 2 years: SGD20,700 +SGD40,400)

 • Master in Strategy & Management of International Business (1 an: SGD37,100 | 2 ans: €12,000 +
  SGD37,100)

 • MSc in Marketing Management & Digital (SGD34,600)

 • ESSEC & Mannheim Executive MBA Asia-Pacific (SGD 97,000)

Langues d'enseignements :Français, Anglais

Bourses d'établissements :

 • Bourse d'excellence

 • Bourse de diversité régionale

 • Bourse Eiffel

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants :

Le Conseil des étudiants/BDE et BDS et de nombreux clubs d'étudiants sur le campus, classés dans les 4 catégories suivantes :

 • Interactions, compétitions et esprit d'entreprise - Arts, culture et médias

 • Sports, plein air et bien-être

 • Service communautaire et durabilité.

Points forts :

 • Financial Times Woldwide Rankings 2021
  #8 Business School in Europe
  #4 Master in Finance
  #6 Master in Management

 • QS World University Rankings 2021
  #3 Master in Strategy & Management of International Business
  #4 Master in Data Sciences and Business Analytics
  #4 MSc in Marketing Management and Digital


Our institution

A leading pioneer in education since 1907, ESSEC is ranked #8 business school in Europe by the Financial Times (Financial Times 2021) and is in the top 5% in the world in Business & Management Studies (QS World University Rankings by Subject 2022). We also hold the prestigious “Triple Crown” accreditation awarded by AMBA, EQUIS and AACSB. We offer a wide range of top-ranked programs that provide strong global exposure, professional networks and career outcomes. Students can choose to study in 3 continents via our global campuses in Singapore, France and Morocco.

In helping our graduates advance their professional aspirations, we have produced business leaders who helm some of the world’s most influential organizations such as Accenture, PwC, UBS, Chanel, L’Oréal and Van Cleef & Arpels.

Specifications

City : Paris, Toulouse and Singapore

Number of students : 1 000

Study fields : Management, accounting, data sciences & business analytics, marketing, economics and finance

Diploma :

 • Global Bachelor of Business Administration (4 years)

 • Master in Management (1 year)

 • Master in Finance (1 year or 2 years)

 • Master in Strategy & Management of International Business (1 year or 2 years)

 • MSc in Marketing Management & Digital (1 year)

 • ESSEC & Mannheim Executive MBA Asia-Pacific (15 months)

Tuition fees :

 • Global Bachelor of Business Administration (SGD 23,100)

 • Master in Management (€43,200)

 • Master in Finance (1 year: SGD40,400 | 2 years: SGD20,700 +SGD40,400)

 • Master in Strategy & Management of International Business (1 year: SGD37,100 | 2 years: €12,000 +
  SGD37,100)

 • MSc in Marketing Management & Digital (SGD34,600)

 • ESSEC & Mannheim Executive MBA Asia-Pacific (SGD 97,000)

Languages of teaching: French, English

Scholarships :

 • Academic Excellence Scholarship

 • Regional Diversity Scholarship

 • Eiffel Scholarship

French language classes : Yes

Services offered to students :

 • The Student Council/BDEs & BDS' and numerous Student Clubs on campus, classified into the following 4 categories.
  - Interactions, Competitions & Entrepreneurship
  - Arts, Culture & Media
  - Sports, Outdoors & Wellness
  - Community Service & Sustainability

Strenghts :

 • Financial Times Woldwide Rankings 2021
  #8 Business School in Europe
  #4 Master in Finance
  #6 Master in Management

 • QS World University Rankings 2021
  #3 Master in Strategy & Management of International Business
  #4 Master in Data Sciences and Business Analytics
  #4 MSc in Marketing Management and Digital
Brochure_ESC_ESSEC (4).pdf
Brochure_ESC_ESSEC (3).pdf
Brochure_ESC_ESSEC (2).pdf
Brochure_ESC_ESSEC (1).pdf