FRENCH-VIETNAMESE CENTER FOR MANAGEMENT EDUCATION

Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về Quản lý (CFVG) 

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) là trường quản lý hàng đầu tại Việt Nam. Thành lập năm 1992 trên cơ sở Hiệp định song phương giữa hai chính phủ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (phía Việt Nam) và Bộ Châu Âu và Ngoại giao (phía Pháp), CFVG là một cơ sở giáo dục năng động, sáng tạo nổi tiếng tại Việt Nam. Trong suốt 30 năm hoạt động, CFVG đã cộng tác và thành lập mạng lưới với hơn 20 trường kinh doanh và đại học tại các khu vực khác nhau trên thế giới cho hoạt động trao đổi sinh viên và nghiên cứu. CFVG hiện nay chú trọng đào tạo các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) với tuỳ chọn học trao đổi tại các trường kinh doanh hàng đầu tại Pháp, Đức và Canada; Các chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Marketing - Bán hàng, Tài chính - Ngân hàng, Chuỗi cung ứng và chương trình Tiến sỹ quản lý. CFVG tự hào là trường Việt Nam duy nhất đạt 2 chứng nhận chất lượng quốc tế cao quý EFMD và CGE.

 

 CFVG đã có 5000 học viên tốt nghiệp và nắm giữ các vị trí quản lý khác nhau tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây được xem là cộng đồng cựu học viên thành đạt và năng động bậc nhất tại Việt Nam. 

Thông tin chi tiết

Thành phố : Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh

Số lượng sinh viên : 350

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 15%

Lĩnh vực đào tạo : Kinh tế, quản lý, Marketing & Bán hàng, Tài chính - Ngân hàng, Chuỗi cung ứng 

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh 

Học bổng : Học bổng giảm 30%-50% học phí 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên : Hội sinh viên - cựu học viên, CLB thể thao, ngày hội nhập, dạ tiệc, ngày hội nấu ăn…  

Thế mạnh : 

Notre établissement

CFVG est la première école internationale de management au Vietnam. Créé en 1992 par un accord entre les deux gouvernements : du Vietnam- le ministère de l'Éducation et de la Formation et de la France-le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, CFVG est reconnu comme un établissement d'enseignement dynamique, innovante et réputé au Vietnam. CFVG a développé un precieux réseau de plus de 20 écoles partenaires avec les convention de cooperation d'échange d'études et de recherche.L'école propose pour le moment le programme MBA avec option d'échange d'etudes à des écoles de commerce réputées en France, en Allemagne et au Canada, le programme Master en Marketing - Vente, Finance - Banque et Supply chain, et le programme Doctoral. CFVG est fièrement et uniquement accrédité par l'EFMD et la CGE.

5000 étudiants sont diplômés du CFVG formant le réseau d'anciens élèves le plus prospère et le plus actif du Vietnam.

Caractéristiques


Ville : Hanoi, Ho Chi Minh ville

Nombre d'étudiants : 350

Pourcentage d'étudiants internationaux : 15%

Domaines d'études : Economie, Management, Ventes & Marketing, Finance & Banque, Supply chain

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Anglais

Bourses d'établissements : 30% à 50% de déduction des frais de scolarité

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

CFVG is the leading international school of management in Vietnam. Established in 1992 by an agreement between the governments of Vietnam, the Ministry of Education and Training and France, the Ministry of Foreign Affairs and International Development, CFVG is recognized as a dynamic, innovative and well-respected education institution in Vietnam. CFVG has developed a valuable network of more than 20 partner schools in the work for study and research exchange. The school now offers MBA with exchange option to reputable business schools in France, Germany and Canada, Specialized Master in Marketing - Sales, Finance - Banking and Supply chain, and the Doctoral program. CFVG been proudly and uniquely accredited by EFMD and CGE.

5000 students have graduated from CFVG forming the most prosperous and active alumni network in Vietnam. 

Specifications

City : Hanoi, Ho Chi Minh city

Number of students : 350

Pourcentage of international students : 15%

Study fields : Economics, Management, Sales & Marketing, Finance & Banking, Supply chain

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching: French, English

Scholarships : 30%-50% tuition fee deduction

French language classes : Yes

Services offered to students :

Strenghts :

Brochure_ESC_CFVG.pdf