Université Catholique de l'Ouest
Đại học Công giáo Miền Tây - UCO

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 1875, trường Đại học Công giáo Miền Tây (UCO) là một trong những trường đại học lâu đời nhất Miền Tây nước Pháp, và cũng là cơ sở đào tạo tiên phong trong đào tạo đại học và nghiên cứu hiện nay. 

Là một trường liên vùng có tầm ảnh hưởng quốc tế, UCO gồm có nhiều khoa, phân chia theo lĩnh vực, tại 9 cơ sở ở Miền  Tây và vùng hải ngoại : 

- Khoa Luật, kinh tế, quản lý 

- Khoa Giáo dục

- Khoa Nhân văn (Nghệ thuật, Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Thông tin- truyền thông)

- Khoa Xã hội và Nhân văn (Tâm lý học, Xã hội học, Nhân sự)

- Khoa Khoa học (Sinh học - môi trường, Toán-Tin, Khoa học thể thao - STAPS)

- Khoa Thần học và Khoa học tôn giáo. 

UCO là cơ sở đào tạo Đại học và nghiên cứu tư thục theo hợp đồng với Nhà nước. 

Văn bằng của UCO cấp là bằng quốc gia (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đủ điều kiện để xin học bổng Chính phủ, bằng đại học do trường cấp (DU), các bằng cấp chuyên biệt (theo cấp bậc của RNCP, chứng chỉ, ...). 

Từ xưa đến nay, sự thành công của sinh viên luôn là tôn chỉ của trường, từ đó trường xây dựng nên nhiều chính sách hỗ trợ và đồng hành cá nhân : tỷ lệ sinh viên hoàn thành năm thứ nhất bậc cử nhân là 86%  và 80% sinh viên có bằng Thạc sĩ tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Với tinh thần quốc tế hóa, UCO mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập hoặc trao đổi tại nước ngoài, đồng thời đón tiếp hơn 1 700 sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia khác nhau. 

Nhân văn, quan tâm, đối thoại và tự do là những giá trị đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình theo học tại UCO. 

Thông tin chi tiết

Thành phố : Angers

Số lượng sinh viên : 12 760

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 15%

Lĩnh vực đào tạo :

Nhân văn - Khoa học - Luật - Kinh tế - Quản lý - Giáo dục 

Văn bằng và thời gian đào tạo :

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp, tiếng Anh

Học bổng : Học bổng lên tới 40% học phí

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam : Chương trình BBA : 2 năm ở trường Đại học Công nghệ Giao Thông Vận tải UTT + 2 năm ở trường UCO

Dịch vụ dành cho sinh viên :

Thế mạnh :

Notre établissement

Créée en 1875, l'Université catholique de l'Ouest est l'une des plus anciennes universités du Grand Ouest et un acteur de référence de l'enseignement supérieur et de la recherche d'aujourd'hui. 


Université interrégionale de rayonnement international, l'UCO est organisée en facultés se déployant, en fonction des thématiques, sur ses 9 campus de l'Ouest et d'outre-mer : 


- Faculté de Droit, économie, gestion 

- Faculté d'Education 

- Faculté des Humanités (arts, lettres, langues, histoire, information-communication)

- Faculté des Sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie, ressources humaines) 

- Faculté des Sciences (biologie-environnement, mathématiques-informatique, STAPS) 

- Faculté de Théologie et sciences religieuses. 


L’UCO est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche privé sous contrat avec l’État.


Les diplômes préparés à l’UCO sont des diplômes nationaux (licence, master, doctorat), éligibles aux bourses d’État, des diplômes d’université (DU), des diplômes spécifiques (titres RNCP, certificats...).

Caractéristiques

Ville : Angers, Brest, Nantes, Guingamp, Vannes, Laval, Niort, Papeete et la Réunion

Nombre d'étudiants : 12 760

Pourcentage d'étudiants internationaux : 15%

Domaines d'études :

Éducation - Humanités - Sciences - Droit-Économie-Gestion - Sciences Humaines et Sociales - Théologie - Langues française

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : Réduction des frais de scolarité jusqu’à 40%

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam : Programme BBA: 2 ans à l'UTT Hanoi + 2 ans à l'UCO

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

The Catholic University of the West (Université Catholique de l'Ouest – UCO) is a private and prestigious university located in Angers, northwest of France. 

Interregional university of international influence, the UCO is organized in faculties deployed, according to the themes, on its 9 campuses in the West and overseas:

FIELDS OF STUDY

• Law, Economics, Management.  

• Education 

• Humanities (Literature, languages, teaching French as a foreign language, fine-arts, history, music.)

• Humanities and Social Sciences (Psychology, sociology, human resources management, communication, management.)

• Sciences (Mathematics, computer science, statistics, biology, environmental studies.)

• Theology and religious studies.


The UCO is a private higher education and research institution under contract with the State.

The diplomas prepared at the UCO are national diplomas (bachelor's, master's, doctorate), eligible for State scholarships, university diplomas (DU), specific diplomas (RNCP titles, certificates, etc.).

Student success has always been at the heart of the UCO project, which has implemented a personalized support and follow-up policy: 86% success rate in the 1st year of a bachelor's degree and 80% of students with a master's degree find a job in less than six months. Open to the world, the UCO offers all its students the possibility of going abroad (internship or study semester) and welcomes no less than 1,700 foreign students of 70 nationalities.

Specifications

Public or Private institution ? Privé

Number of students 12 760

Percentage of international students 15%

Main study fields Éducation - Humanités - Sciences - Droit-Économie-Gestion - Sciences Humaines et Sociales - Théologie - Langues francaise

Types of diplomas

Tuition fees for a year

Language of teaching : Français, Anglais

Institution scholarships Scholarship up to 40% of tuition fees reduction.

Cooperation program with Vietnam?

BBA program - an English taught program with UTT in Hanoi: 2 years at UTT + 2 year at UCO

French language courses offer? Yes

Services offered to international students : 

Strength of your school:

• French national degrees: undergraduate and graduate degrees.

• Small classes with individual supervision

• High exam pass rate (93% of third year)

• High rate of work placements: 80% after graduation

• 181 partner universities around the world

• Spiritual life