AUTOGRAF

Trường Nghệ thuật Thiết kế Autograf Design

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Trường Autograf là trường chuyên ngành đào tạo về Thiết kế và Nghệ thuật ứng dụng từ hơn 40 năm nay. 

Tọa lạc tại thủ đô Paris, Trường đào tạo từ bậc Cử nhân đến Thạc sĩ, sinh viên có thể theo học các khóa học về Thiết kế Đồ họa và Kĩ thuật số, Thiết kế Không gian và Kiến trúc Nội thất, Hoạt hình 3D và Thiết kế Trò chơi Điện tử. 

Trường có các chương trình đào tạo Thạc sĩ bằng tiếng Anh về Quản lý Thiết kế đổi mới bền vững. 

Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với một trường học của Nhật Bản và cấp bằng Cử nhân Pháp - Nhật sau 4 năm học (2 năm tại Pháp, 2 năm tại Nhật Bản), trong lĩnh vực truyện tranh (Manga) và hoạt hình Nhật Bản. 

Tất cả các văn bằng từ các chương trình đào tạo của chúng tôi đều được Nhà nước công nhận (theo danh mục Chứng chỉ Nghề nghiệp Quốc gia RNCP) và đạt chuẩn Châu Âu (FEDE).

Đối với các sinh viên quốc tế, các khóa học dự bị tiếng Pháp FLE đều được giảng dạy tại Trường.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Paris

Số lượng sinh viên : 450

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 30%

Lĩnh vực đào tạo : Lớp dự bị nghệ thuật và thiết kế, Lớp dự bị kiến trúc, Thiết kế đồ họa và kỹ thuật số, Thiết kế không gian và kiến ​​trúc nội thất, Hoạt hình 3D, Trò chơi điện tử, Truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản, Quản lý thiết kế đổi mới bền vững 

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp, tiếng Anh (chỉ dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Thiết kế đổi mới bền vững) 

Học bổng : Không có học bổng, nhưng có thể vừa học vừa làm từ năm thứ hai Bậc Cử nhân. 

Hợp tác với Việt Nam : Đại học Văn Lang

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên :

Thế mạnh : Tại Autograf, trọng tâm được đặt vào việc chuyên nghiệp hóa sinh viên và khả năng tiếp cận việc làm, nhờ vào mạng lưới hơn 500 công ty đối tác.

Chương trình đào tạo của chúng tôi bao gồm các hội thảo chuyên nghiệp ở Pháp và nước ngoài, thực tập tại các công ty và các khóa học do các chuyên gia thiết kế và mỹ thuật ứng dụng đảm trách. 

Notre établissement

Depuis 40 ans, l'école Autograf est spécialisée dans les formations en Design et en Arts Appliqués.

Dans notre école parisienne, du Bachelor au Mastère, vous pourrez suivre des formations en Design Graphique et Digital, en Design d’espace et Architecture d'Intérieure, en Animation 3D et Design de Jeux video.

Nous proposons également un Mastère en anglais de Management du Design d'Innovation Durable.

Enfin, en partenariat avec une école Japonaise, nous proposons un Bachelor Franco-Japonais sur 4 ans (2 ans en France, 2 ans au Japon), dans le domaine du Manga et de l'animation Japonaise.

Toutes nos formations permettent l'obtention de dipômes reconnus par l'Etat (RNCP) et au niveau Européen (FEDE).

Pour les étudiants internationaux des cours de FLE (Français langue Etrangère) sont mis en place. 

Caractéristiques

Ville : Paris

Nombre d'étudiants : 450

Pourcentage d'étudiants internationaux : 30%

Domaines d'études : Classe Prépa Art et Design, Classe Prépa Architecture, Design Graphique et Digital, Design d'Espace et Architecture Intérieure, Animation 3D, Jeux Vidéo, Manga et Animation Japonaise, Management du Design d'Innovation Durable

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : Pas de bourses, mais alternance possible dès la deuxième année de Bachelor.

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam : Van Lang University

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

Autograf, for more than 40 years, is specialized in Design and applied Arts, training.

In our Parisian school, from Bachelor to Master, you can take courses in Graphic and Digital Design, in Interior Design, in 3D Animation and Video Game Design.

We also offer a Master taught in English in Sustainable Design Management.

In partnership with a Japanese school, we offer a Franco-Japanese Bachelor's degree over 4 years (2 years in France, 2 years in Japan), in the field of Manga and Japanese animation.

All our programs allow you to obtain state recognized diploma and Europe recognized degree.

For international students, FLE courses (French as a foreign language) are set up, they also have the possibility to take preparatory courses, which during one year, combined courses of French as a foreign language and courses of Design. 

Specifications

City : Paris

Number of students : 450

Pourcentage of international students : 30%

Study fields : Preparatory course Art and Design, Preparatory course Architecture, Graphic and Digital Design, Interior Design, 3D Animation, Video Game Design, Manga et Japanese Animation, Sustainable Design Management.

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching: French, English

Scholarships: No scholarships, but Work-study programs available from the second year of Bachelor.

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam : Van Lang University

Services offered to students :

Strenghts :

AUTOGRAF_leaflet_english.pdf
AUTOGRAF_Bachelor Degree French-Japanese Design.pdf
AUTOGRAF_plaquette.pdf
AUTOGRAF_Master_Sustainable Design Management.pdf