ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Trường chuyên ngành

Autograf

Trường Thiết kế Autograf

Écoles Férrières

Trường Quản trị Khách sạn, Ẩm thực và dịch vụ xa xỉ Ferrières

Institut Catholique de Lyon

Đại học Công giáo Lyon