ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Trường chuyên ngành

Autograf

Trường Nghệ thuật thiết kế Autograf

Ferrieres Hospitality & Luxury Management School

Trường Quản trị Khách sạn, Ẩm thực và dịch vụ xa xỉ Ferrières

Vatel Bordeaux

Trường Quản trị Khách sạn Quốc tế Vatel Bordeaux

Vatel Hotel & Tourism Business School

Trường Quản trị Khách sạn và Du lịch VATEL Hotel & Tourism Business School