TBS EDUCATION

Trường Đại học Thương mại TBS EDUCATION

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Với bộ ba chứng nhận EQUIS, AMBA và AACSB, TBS EDUCATION là một trong những Trường Đại học Thương mại tốt nhất trên thế giới và chứng minh rằng trường đáp ứng được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế vô cùng khắt khe. TBS hiện có hơn 240 đối tác quốc tế trên toàn thế giới. 

Thông tin chi tiết

Thành phố : Toulouse, Barcelona, Casablanca và Paris. 

Số lượng sinh viên : 5 600

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 25%

Lĩnh vực đào tạo : Quản lý, Tài chính, Xa xỉ, Tiếp thị, Cơ sở Dữ liệu, Quản lý và Kinh doanh Vận tải hàng không

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí 

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng : 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Thế mạnh : 

Notre établissement

Avec la triple accréditation, EQUIS, AMBA et AACSB, TBS EDUCATION fait partie des meilleures Business School dans le monde et prouve qu’elle répond aux standards académiques internationaux les plus exigeants. TBS éducation a plus de 240 partenaires internationaux dans le monde.

Caractéristiques

Ville : Toulouse, Barcelona, Casablanca et Paris.

Nombre d'étudiants : 5 600

Pourcentage d'étudiants internationaux : 25%

Domaines d'études : Management, Finance, Luxury, Marketing, Big Data, Business and Aerospace Management

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : 

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

TBS Education is a member of the French Conférence des Grandes Ecoles, and belong to the prestigious 1% of business schools holding the “triple crown” of international accreditations: AACSB, AMBA and EQUIS.

TBS Education counts more than 240 partner Universities worldwide.

Specifications

City : Toulouse, Barcelona, Casablanca and Paris.

Number of students : 5 600

Pourcentage of international students : 25%

Study fields : Management, Finance, Luxury, Marketing, Bid Data, Business and Aerospace Management

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching : French, English

Scholarships :

French language classes : Yes

Services offered to students :

Strenghts :