Université Vietnam-France de Sciences et de Technologie d'Hanoï - USTH
Đại học Công nghệ Việt Pháp - USTH

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), hay còn gọi là trường Đại học Việt – Pháp, đào tạo 2500 sinh viên theo tiến trình Bologna (hệ thống L.M.D). Trường nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên minh USTH Consortium (gồm hơn 30 trường đại học và tổ chức nghiên cứu uy tín của Pháp).

Thông tin chi tiết

Thành phố : Hà Nội

Số lượng sinh viên : 2 500

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 1,5%

Lĩnh vực đào tạo : Khoa học công nghệ kỹ thuật

Văn bằng và thời gian đào tạo : 

Học phí :  

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Học bổng : Chính sách học bổng đa dạng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Khóa học Tiếng pháp FLE : 

Hợp tác với Việt Nam : 

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Thế mạnh :

Notre établissement

Créée en 2009 par accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l'Université́ des sciences et technologies de Hanoï (USTH), ou l’Université́ Vietnam - France, forme ses 2 500 étudiants selon le processus de Bologne (système L.M.D), sous l’égide de l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie et soutenue par le Consortium USTH (30 universités et organismes français de recherche). 

Caractéristiques

Ville : Hanoi

Nombre d'étudiants : 2 500

Pourcentage d'étudiants internationaux : 1.5%

Domaines d'études : Sciences et technologies

Diplômes :

Frais de scolarité : 

Langues d'enseignements : Anglais

Bourses d'établissements : Bourse d'excellence (plusieurs catégories)

Coopération avec le Vietnam :

Services proposés aux étudiants : 

Points forts : 

Our institution

University of Science and Technology of Hanoi (USTH, also called Vietnam – France University) is a public university, which was established in 2009 under the Intergovernmental Agreement between Vietnam and France with the ambition to become one of the most excellent research-oriented universities at an international standard in Vietnam.

Specifications

City : Hanoi

Number of students : 2 500

International students: 1.5%

Field of study : Sciences et technologies

Degree :

Tuition Fees

Langages : English

Scholarships:  Diverse scholarship policy for students with excellent academic achievements

Cooperation with Vietnam :

Student's services : 

Strenghs