USTH - Université des Sciences et des Technologies de Hanoï

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Trường Đại học Việt-Pháp) đào tạo sinh viên theo tiến trình Bologna (hiện đang được áp dụng rộng rãi tại hơn 40 quốc gia châu Âu, theo đó thời gian đào tạo 3 trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ lần lượt là 3 năm, 2 năm và 3 năm), đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên minh hơn 30 trường đại học, tổ chức nghiên cứu uy tín của Pháp. Trường là một đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các chương trình đào tạo đại học của trường được Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn.

Thông tin chi tiết

Thành phố : USTH - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Số lượng sinh viên : 4 500

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 5%

Lĩnh vực đào tạo : Khoa học công nghệ

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Cử nhân (3 năm)

 • Thạc sĩ (2 năm)

Học phí :

 • Cử nhân : Từ 3 000 € đến 4 000 €

 • Thạc sĩ : 4 000

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Học bổng : Học bổng xuất sắc, công ty và xã hội theo hồ sơ

Khóa học Tiếng pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam :

 • Hơn 30 tổ chức đối tác của Pháp. Xem: https://usth.edu.vn/vi/international-cooperation/ và trang web của tập đoàn https://www.consortium-usth.org/consortium-usth/

Dịch vụ dành cho sinh viên :

 • Một dịch vụ quốc tế

 • ICO dành cho sinh viên quốc tế; một văn phòng sinh viên và nhiều hiệp hội thể thao và văn hóa.

Thế mạnh :

 • Sự xuất sắc và khả năng tuyển dụng cao là hai điểm mạnh của trường đại học của chúng tôi


Notre établissement

Créée en 2009 par accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l'Université des Sciences et Technologies de Hanoï (USTH) forme les étudiants selon le processus de Bologne, sous l’égide de l'AVAST et soutenue par un Consortium d'une trentaine d’universités et d’organismes français de recherche. Les formations de licence en sciences de l'université sont reconnues par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).

Caractéristiques

Ville : Hanoi

Nombre d'étudiants : 4 500

Pourcentage d'étudiants internationaux : 5%

Domaines d'études : Sciences et technologies

Diplômes :

 • Bachelor 3 ans

 • Master (2 ans)

 • Doctorat (3 ans)

Frais de scolarité :

 • Licence :Entre 3 000 et 4 000 USD

 • Master : 4 000 USD

Langues d'enseignements : Anglais

Bourses d'établissements : Bourse d'excellence

Services proposés aux étudiants :

 • Un service international - ICO - pour les étudiants internationaux

 • Bureau des étudiants et de nombreuses associations, sportives, culturelles ...

Points forts : Excellence et fort taux d'employabilité sont deux atouts de notre université


Our institution

Created in 2009 by intergovernmental agreement between Vietnam and France, the University of Science and Technology of Hanoi (USTH), or Vietnam-France University, trains students according to the Bologna process, under the aegis of the Vietnamese Academy of Science and Technology and supported by a Consortium of some thirty French universities and research organizations. The university's Bachelor of Science programs are recognized by the High Council for the Evaluation of Research and Higher Education (HCERES).

Specifications

City : Hanoi

Number of students : 4 500

International students: 5%

Field of study : Sciences et technologies

Degree :

 • Bachelor 3 years

 • Master 2 years

 • Doctorat 3 years

Tuition Fees :

 • Bachelor 3 000 -4 000 USD

 • Master 4 000 USD

Langages : English

Scholarships Bourse d'excellence

Student's services :

 • An international service - ICO - for international students;

 • A student office and numerous sports and cultural associations.

Strenghs :

 • Excellence and high employability are two of our university's strengths