UNIVERSITÉS
Trường Đại Học Tổng Hợp

Université Aix-Marseille

Đại học tổng hợp Aix-Marseille

Aix-Marseille University

Université Côte d'Azur

Đại học tổng hợp Côte d'Azur

Côte d'Azur University

Université Catholique de l'Ouest
Đại học tổng hợp Công giáo Miền Tây

The Catholic University of the West

Université de Lille

Đại học tổng hợp Lille

University of Lille

Université des Sciences et des Technologies de Hanoi

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Hanoi University of Sciences and Technologies