UNIVERSITÉS
Trường Đại Học Tổng Hợp

Université de Lille
Đại học Tổng hợp Lille

Nantes Université

Đại học tổng hợp Nantes

Université Paris-Panthéon-Assas

Đại học tổng hợp Paris-Panthéon-Assas

Université Sorbonne-Nouvelle

Đại học tổng hợp Sorbonne-Nouvelle

Université Catholique de Lyon

Đại học Công Giáo Lyon

Université Catholique de l'Ouest

Đại học tổng hợp Công giáo Miền Tây

Université Grenoble Alpes

Đại học tổng hợp Grenoble Alpes