IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT

Trường Đại học Quản trị Kinh doanh IESEG

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

IÉSEG là một trong những Trường Quản lí hàng đầu tại Pháp sở hữu bộ ba chứng chỉ kiểm định chất lượng đào tạo EQUIS, AACSB và AMBA. Sứ mệnh của trường là đào tạo cấp quản lí và lãnh đạo kinh doanh ở tầm quốc tế, đóng vai trò là những người thực hiện thay đổi trong môi trường chuyên nghiệp liên tục biến đổi. Với tư duy toàn cầu, IÉSEG có 83% giảng viên nước ngoài trong số giảng viên cơ hữu và 336 đối tác đại học tại 76 quốc gia.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Lille Paris

Số lượng sinh viên : 7450

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 20%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kinh doanh

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Học bổng : 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam: Văn bằng đôi với CFVG (MBA - Thạc sĩ quản lí)

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế: đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ tìm nhà, ...

Cuộc sống sinh viên: có hơn 130 hiệp hội sinh viên

Thế mạnh : 

Notre établissement

L’IÉSEG fait partie des meilleures Écoles de Management en France à avoir la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Sa mission est de former des cadres et dirigeants d’entreprise de dimension internationale, véritables

acteurs du changement dans un environnement professionnel en constante évolution. Résolument internationale, l’IÉSEG compte 83% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et 336 partenariats universitaires dans 76 pays.

Caractéristiques

Ville : Lille et Paris

Nombre d'étudiants : 7450

Pourcentage d'étudiants internationaux : 20%

Domaines d'études : Business, management 

Diplômes :

Frais de scolarité : de 11 500 / 39 000 euros 

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : 

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam : Double-diplôme avec le CFVG (MBA- Master en Mangement)

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

"IÉSEG School of Management is a top French business school,triple accredited  with  EQUIS AMBA and AACSB. At IÉSEG the development of creative and innovative managers with visionary thinking is of fundamental importance.IÉSEG has a strong international mind-set with  academic partnerships in 336 universities in 76 countries and over 83% of international professors."

Specifications


City : Paris, Lille

Number of students : 7 450

Pourcentage of international students : 20%

Study fields : Business & Management

Diploma :

Tuition fees : 11 500 euros - 39000 euros

Languages of teaching : French, English

Scholarships :

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam :

Double Degree with CFVG (MBA - Master in Management)

Services offered to students :

Strenghts :


IESEG_BIB-English_ppp[1].pdf
IESEG_MIM_BD[1].PDF
IESEG_SPECIALIZED-MASTERS-2022-ppp[1].pdf
IESEG-MBAHUB-2022-BD-2bis[1].pdf