BUSINESS SCHOOLS

Trường Thương mại - Quản trị

CFVG - French Vietnamese Center for Management

Trường Pháp - Việt đào tạo về Quản lý


EDHEC Business School

Đại học Thương mại EDHEC

EM Normandie

Đại học Quản trị Kinh doanh Normandie

EM Strasbourg Business School

Đại học Quản trị Kinh doanh Strasbourg


ESSCA School of Management

Đại học Quản trị Kinh doanh ESCCA

ESSEC Business School

Đại học Thương mại ESSEC

ICN Business School

Đại học Thương mại ICN

IDRAC Business School

Đại học Thương mại IDRAC

IESEG School of Management

Đại học Quản trị Kinh doanh IESEG

ISC Paris

Đại học Thương mại ISC Paris

NEOMA Business School

Đại học Thương mại NEOMA

Rennes School of Business

Đại học Thương mại Rennes

SKEMA Business School

Đại học Thương mại SKEMA

Toulouse Business School - TBS EDUCATION

Đại học Thương mại Toulouse TBS Education

Vatel - Hotel and Tourism Business school

Trường Quản trị Khách sạn và Du lịch VATEL

Vatel Bordeaux

Trường Quản trị Khách sạn và Du lịch VATEL Bordeaux