BUSINESS SCHOOLS
Trường Thương mại - Quản trị

French-Vietnamese Center for Management Education

Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý - CFVG

EDHEC Business School

Đại học Thương mại EDHEC Business School

emlyon business school

Đại học Thương mại emlyon business school


ESSCA School of Management

Đại học Quản lí ESSCA School of Management

ESSEC Business School

Đại học Kinh doanh ESSEC Business School

Excelia

Đại học Kinh doanh Excelia

IAE Aix Marseille Graduate school of business

Viện Quản trị Doanh nghiệp IAE Aix-Marseille Graduate School of Business

ICN Business School

Đại học Kinh doanh ICN Business School

SEG School of Management

Đại học Quản lí  IÉSEG School of Management

NSEEC Grande Ecole

Trường lớn INSEEC Grande École

ISC Paris

Viện Đại học Kinh doanh ISC Paris

KEDGE Business School

Đại học Kinh doanh Kedge Business School

NEOMA Business School

Đại học Kinh doanh Neoma Business School

Paris School of Business

Đại học Kinh doanh Paris School of Business

Rennes School of Business

Đại học Kinh doanh Rennes School of Business

South Champagne Business School

Đại học Kinh doanh South Champagne Business School SCBS

Skema Business School

Đại học Kinh doanh Skema Business School

TBS Education

Đại học Kinh doanh TBS Education