programme

Chương trình TRIỂN LÃM

Cérémonie d'ouverture

KHAI MẠC TRIỂN LÃM

COMMERCE & MANAGEMENT

CHUYÊN ĐỀ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI

TOURISME - HÔTELLERIE - GASTRONOMIE

DU LỊCH - KHÁCH SẠN - ẨM THỰC

SCIENCES - TECHNOLOGIE

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

ARTS - CRÉATION

NGHỆ THUẬT - SÁNG TẠO