programme

Chương trình

SEMAINE 1

Tuần 1

Dimanche (chủ nhật) 6/12

LUndi (Thứ 2) 7/12

mardi (Thứ 3) 8/12

Mercredi (Thứ 4) 9/12

Jeudi (Thứ 5) 10/12

Vendredi (Thứ 6) 11/12

SEMAINE 2

Tuần 2

Lundi (Thứ 2) 14/12

Mardi (Thứ 3) 15/12

Mercredi (Thứ 4) 16/12

Jeudi (Thứ 5) 17/12

Verndredi (Thứ 6) 18/12