AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Trường Đại học Tổng hợp Aix-Marseille

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

AMU là kết quả của sự hợp nhất giữa ba trường đại học ở Provence. Kể từ khi thành lập, Đại học Aix-Marseille đã mở cửa chào đón cộng đồng quốc tế, nay là trường đại học nói tiếng Pháp lớn nhất trên thế giới. AMU nổi bật bởi chương trình đào tạo đa ngành, cũng như sự phát triển mạnh mẽ và tính năng động trong các hoạt động nghiên cứu của trường. 

Thông tin chi tiết

Thành phố : Aix en Provence, Marseille

Số lượng sinh viên : 80 000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 12.5%

Lĩnh vực đào tạo : Nghệ thuật, Văn học, Ngôn ngữ và Khoa học Nhân văn; Luật và Khoa học Chính trị; Kinh tế và Quản trị; Sức khỏe; Khoa học và Công nghệ; Dạy học, Giáo dục và Đào tạo 

Văn bằng và thời gian đào tạo : 

Học phí : Từ 170 đến 3 770  

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp, tiếng Anh

Học bổng : Học bổng thạc sĩ TIGER : https://www.univ-amu.fr/fr/public/bourses-pmi-daix-marseille-universite 

Khóa học Tiếng pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam : 

Dịch vụ dành cho sinh viên

Thế mạnh :Notre établissement

Depuis sa création, fruit de la fusion des trois universités de Provence, Aix-Marseille Université est ouverte à l’international. Aujourd’hui, cette institution est la plus grande université francophone du monde. L’université se distingue par son offre de formation multidisciplinaire, et par la force et le dynamisme de sa recherche.

Caractéristiques

Villes : Aix en Provence, Marseille

Nombre d'étudiants : 80 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 12.5%

Domaines d'études : Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines; Droit et Sciences Politiques; Economie et Gestion; Santé; Sciences et Technologies; Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation

Diplômes :

Frais de scolarité : De 170 € à 3 770 €

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : Les bourses d'excellence de master TIGER: https://www.univ-amu.fr/fr/public/bourses-pmi-daix-marseille-universite

Cours de FLE : Oui 

Coopération avec le Vietnam :

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

Since its creation, as a result of the merger of three universities in Provence, Aix-Marseille University has been open to the international scene. Today, this institution is the largest largest French-speaking university in the world. The university is distinguished by its multidisciplinary training offer, and by the the strength and dynamism of its research.

Specifications

City : Aix en Provence, Marseille

Number of students : 80 000

Pourcentage of international students : 12.5%

Study fields : Arts, Literature, Languages and Humanities; Law and Political Science; Economics and Management; Health; Science and Technology; Teaching, Education and Training

Diploma :

Tuition fees : From 170 € to 3 770 €

Languages of teaching : French, English

Scholarships : TIGER Master's Excellence Scholarships: https://www.univ-amu.fr/fr/public/bourses-pmi-daix-marseille-universite

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam :

Services offered to students :

Strenghts :

Brochure_Univ-AMU (1).pdf
Brochure_Univ_AMU (4).pdf
Brochure_Univ_AMU (3).pdf
Brochure_Univ_AMU (2).pdf