INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON

Trường Đại học Công Giáo Lyon

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Thành lập vào năm 1875, Đại học Công giáo Lyon là một Cơ sở giáo dục đại học tư đào tạo đa ngành, cung cấp các chương trình đào đào tạo dựa trên hệ thống giáo dục đại học chung LMD của Châu Âu, văn bằng được trường và chính phủ Pháp cấp.

Trường bao gồm 6 khoa (Tư pháp, Chính trị & Xã hội / Kinh tế và Quản lý / Khoa học / Triết học & Nhân văn / Văn học & Ngôn ngữ / Thần học và Khoa học Tôn giáo) và tiếp đón 11.000 sinh viên theo học tại 3 cơ sở, toạ lạc tại trung tâm thành phố Lyon, được chứng nhận là di sản của UNESCO cũng như thành phố Annecy. 

Thông tin chi tiết

Thành phố : Saint-Paul và Carnot (Lyon), Alpes Europe (Annecy) 

Số lượng sinh viên : 11 000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 20%

Lĩnh vực đào tạo :

Kinh doanh, Quản lý, Quản trị, Luật, Quyền con người, Khoa học gia đình- Sinh học-Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ, Dịch thuật, Ngôn ngữ Pháp, Tâm lý học, Triết học, Văn chương, Lịch sử, Giáo dục, Thần học, Môi trường-Chất lượng-An toàn 

Văn bằng và thời gian đào tạo :

*theo thỏa thuận với các trường Đại học Quốc gia 

Học phí : 2000 - 12000 €

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp, tiếng Anh

Học bổng : Học bổng "Accueil" hoặc "Poursuite d'études"

Hỗ trợ khẩn cấp

Học bổng riêng cho một vài chương trình 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam : Chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL - TP.HCM) với  Khoa Luật của UCL 

Dịch vụ dành cho sinh viên :

Thế mạnh :

Notre établissement

Fondée en 1875, l'Université Catholique de Lyon est un Etablissement d'enseignement supérieur privé pluridisciplinaire qui propose des formations basées sur le système européen LMD, ouvrant aux diplômes d'état et d'université.   


Il regroupe 6 facultés (Sciences juridiques, politiques & sociales/ Sciences économiques & Management/ Sciences/ Philosophie & Sciences humaines/ Lettres & Langues/ Théologie & Sciences religieuses) et accueille 11 000 étudiants au sein de 3 campus, en plein coeur de Lyon, ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO ainsi qu'à Annecy.

Caractéristiques

Ville : Saint-Paul et Carnot (Lyon), Alpes Europe (Annecy)

Nombre d'étudiants : 11 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 20%

Domaines d'études : Commerce, Management, Gestion

Droit, Droits de l'Homme, Sciences de la Famille, Biologie-Biotechnologies, Langues, Traduction, Français Langue Etrangère, Psychologie, Philosophie, Lettres, Histoire, Education, Théologie, Environnement-Qualité-Sécurité

Diplômes :

Frais de scolarité : Entre 2 000 et 12 000 €

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam :

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

Founded in 1875, Lyon Catholic University is a comprehensive university offering programs based on the European degree system, complemented by official diplomas (nationally regulated State diplomas) and other diplomas unique to the university. The University is composed of 6 Faculties (Legal, Political and Social Sciences/ Economic Sciences and Management/ Natural Sciences and Biotechnology/ Philosophy and Humanities/ Modern Languages and Literature/; Theology and Religious sciences), 5 advanced schools, and 15 institutes and research centers.11,000 students are enrolled on two campuses in downtown Lyon, a city whose architectural heritage is recognized by UNESCO, and 1 in Annecy.

UCLy has been labelled as a Private Higher Education Institution of Public Interest (EESPIG) by the French State.

Specifications

City : Saint-Paul et Carnot (Lyon), Alpes Europe (Annecy)

Number of students : 11 000

Pourcentage of international students : 20%

Study fields : Business, Management, Law, Human rights Biology-Biotechnologies Languages, Translation French as a Foreign Language, Psychology

Diploma :

Tuition fees : Between 2 000 and 12 000 €

Languages of teaching: French, English

Scholarships:  Scholarships based on merit might be available to newcomers at UCLy or students wihing to pursue their studies after their first year under certain specific criteria.

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam :

MOU on Students and Faculty exchange between the University of Economics and Law - UEL (Hô-Chi-Minh) and UCLy's Faculty of Law, signeed in March 2021

Services offered to students :

Strenghts :

Brochure_Spé_ICL (7).pdf
Brochure_Spé_ICL (6).pdf
Brochure_Spé_ICL (5).pdf
Brochure_Spé_ICL (4).pdf
Brochure_Spé_ICL (3).pdf
Brochure_Spé_ICL (2).pdf
Brochure_Spé_ICL (1).pdf