EM STRASBOURG

Trường Đại học Quản trị Kinh doanh Strasbourg

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

EM Strasbourg Business School là một mô hình độc đáo của Grande Ecole về Quản lý trực thuộc Đại học Strasbourg- một trường đại học với tầm nhìn quốc tế.

Chúng tôi phát triển dựa trên các nghiên cứu và chương trình đào tạo đóng góp trí tuệ có tầm ảnh hưởng lớn tới các tổ chức, doanh nghiệp của thế kỷ 21. EM Strasbourg gắn liền với việc đào tạo các nhà quản trị có năng lực, tinh thần trách nhiệm và năng động, luôn sẵn sàng tìm chỗ đứng của mình trong xã hội toàn cầu và phát triển một hệ thống quản lý thúc đẩy hiệu suất.

Cốt lõi của EM Strasbourg dựa trên 3 nhân tố chính: sự phát triển bền vững, đạo đức và sự đa dạng.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Strasbourg

Số lượng sinh viên : 3 600

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 33%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kinh tế, Tài chính

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Cử nhân : 3 năm

 • Thạc sĩ : 2 năm

Học phí :

 • Bậc Cử nhân : 8 500 euros

 • Bậc Thạc sĩ : 10 500 euros

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên :

 • 16 hiệp hội sinh viên

 • Tuần lễ hội nhập dành cho sinh viên quốc tế

 • Các hoạt động hội nhập trong suốt năm học

 • Tham quan văn hóa phối hợp với Alliance Française de Strasbourg-Europe

 • Văn phòng tiếp đón dành riêng cho sinh viên quốc tế tại trường

 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Thế mạnh :

 • Là một phần của Đại học Tổng hợp Strasbourg

 • Sinh viên của EM Strasbourg cũng đồng thời là sinh viên Đại học Strasbourg: được tiếp cận với tất cả các dịch vụ của trường đại học

 • Cơ sở tọa lạc tại trung tâm Strasbourg và trung tâm Châu Âu

 • Hơn 240 đối tác giáo dục quốc tế.


Notre établissement

L’EM Strasbourg Business School est un modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité internationale : l’Université de Strasbourg. Nous développons au travers de nos recherches et de nos enseignements des contributions intellectuelles à fort impact pour les organisations du 21ème siècle. L’EM Strasbourg Business School s’attache à former des managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale et à développer un management vecteur de performance. L’ADN de l’EM Strasbourg repose sur 3 piliers : le développement durable, l’éthique et la diversité.

Caractéristiques

Ville : Strasbourg

Domaines d'études : Economie, Management, Finance

Diplômes :

 • Bachelor (3 ans)

 • Programme Grandes Ecoles (2 ans)

Frais de scolarité :

 • Bachelor: 8500 euros

 • PGE: 10500 euros

Langues d'enseignements : Français et anglais

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants :

 • 16 associations étudiantes

 • Semaine d'intégration des étudiants internationaux

 • Activités d'intégration tout au long de l'année

 • Visites culturelles en partenariat avec l'Alliance Française de Strasbourg-Europe

 • Accueil/Bureau d'accueil fixe réservé aux étudiants internationaux dans l'établissement

 • Accompagnement en langue

Points forts :

 • Composante de l'Université de Strasbourg

 • Les étudiants sont étudiants de l'EM Strasbourg et de l'Université de Strasbourg : accès à tous les services universitaires

 • Campus au centre de Strasbourg et au centre de l'Europe

 • Plus de 240 partenariats institutionnels internationaux


Our institution

EM Strasbourg Business School distinguished itself by being the only business school in France that is part of an academic centre of excellence, the University of Strasbourg. His identity is defined by a forward-looking and innovative vision of the socio-economic world and its environment. EM Strasbourg Business School trains students in an international environment to be effective and globally aware business managers, company directors and management experts. Throughout their entire EM Strasbourg experiences, students are provided with the capacity to continuously evolve in complex and varied settings, particularly through the implementation of the three core values of diversity, sustainable development and ethics.

Specifications

City: Strasbourg

Main study fields Economy, Management, Finance

Types of diplomas

 • Bachelor: 3 years

 • Master: 2 years

Tuition fees for a year

 • Bachelor: 8500

 • Master: 10500

Language of teaching : French and English

French language courses offer? Yes

Services offered to international students :

 • 16 student associations

 • Integration week for international students

 • Integration activities throughout the year

 • Cultural visits in partnership with the Alliance Française de Strasbourg-Europe

 • Reception/office reserved for international students in the school

 • Language support

Strength of your school:

 • A component of the University of Strasbourg

 • Students are students of EM Strasbourg and the University of Strasbourg: access to all university services

 • Campus in the centre of Strasbourg and in the centre of Europe

 • More than 240 international institutional partnerships.Brochure (1)_ESC_EM Strasbourg.pdf
Brochure (2)_ESC_EM Strasbourg.pdf