Vatel Bordeaux

HOTEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL

Trường Thương mại Du lịch và khách sạn


REPLAY 23/10/21

Opportunities and (new) positions in the Hospitality Sector
🗣English 32 mins💡 BONUS Q&A