Université TOULOUSE II

trường ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

vendredi (thứ 6) 11/12 - 16:00

L'université de Toulouse Jean Jaurès a des coopérations avec le Vietnam depuis plus de 20 ans.

Cette expérience nous permet de comprendre les besoins et les attentes des étudiants vietnamiens.

Une formation spécialement conçue pour les étudiants internationaux existe dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales : Prépa SHS.

Cette formation vous permettra d'avoir le niveau B2 en français et de découvrir la sociologie, l'histoire, géographie, sciences du langage, économie touristique …

▼ ▼ ▼

Trường Đại học tổng hợp Toulouse II Jean Jaurès truyền thống hợp tác với Việt Nam từ 20 năm qua.

Với những kinh nghiệm được tích lũy, chúng tôi hiểu được nhu cầu và những mong đợi của các bạn sinh viên Việt Nam.

Một chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt cho sinh viên quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn : Prépa SHS (Dự bị khoa học xã hội và nhân văn).

Chương trình dự bị này sẽ giúp các bạn đạt đến trình độ B2 Tiếng Pháp đồng thời tích lũy các kiến thức về xã hội học, lịch sử, địa lý, khoa học ngôn ngữ, kinh tế du lịch…

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 11/12 - 16:00

  • Hội thảo: "Venez étudier à Toulouse !"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)