INALCO

Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông


jeudi (thứ 5) 17/12 - 14:00

L’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) is a unique institution, teaching more than 100 languages and civilisations from Central Europe, Africa, Asia, America, the Middle East and Oceania. Inalco trains students to the highest levels to ensure their employability and improve their knowledge about cultural areas.

With 300+ partnerships and 120 nationalities, Inalco conducts research projects in over 100 countries and offers joint programs and exchange opportunities.

▼ ▼ ▼

Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông (Inalco) là một học viện độc đáo, giảng dạy hơn 100 ngôn ngữ và nền văn minh từ Trung Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Trung Đông và Châu Đại Dương. Inalco đào tạo sinh viên đến những trình độ cao nhất để đảm bảo khả năng làm việc của họ và nâng cao kiến ​​thức của họ về các lĩnh vực văn hóa.

Với hơn 300 quan hệ đối tác và 120 quốc tịch, Inalco thực hiện các dự án nghiên cứu ở hơn 100 quốc gia và cung cấp các chương trình chung và cơ hội trao đổi.Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 17/12 - 14:00

  • Hội thảo: "L'Inalco, une école unique au monde pour les langues et civilisations orientales"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)