IAE Aix-Marseille

VIỆN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

thuộc ĐH tổng hợp AIX-MARSEILLE

vendredi (thứ 6) 11/12 - 17:00

Dedicated to postgraduate education and research, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management offers programmes in specialised fields of management, adapting constantly to the needs of the business world.

The high quality standards of AMGSM-IAE training are backed by the EQUIS and AMBA international accreditations.

Our university business school culture is made of student diversity, faculty excellence, top-class research and pedagogical innovation."

▼ ▼ ▼

Dành riêng cho giáo dục và nghiên cứu sau đại học, Trường Quản lý IAE Aix-Marseille cung cấp các chương trình trong các lĩnh vực quản lý chuyên biệt, luôn thích ứng với nhu cầu của thế giới kinh doanh.

Các chuẩn mực chất lượng đào tạo ở trình độ cao của AMGSM-IAE được hỗ trợ bởi các chứng nhận kiểm định quốc tế EQUIS và AMBA.

Văn hóa trường đại học - thương mại chúng tôi được tạo nên từ sự đa dạng của sinh viên, sự xuất sắc của giảng viên, nghiên cứu hàng đầu và đổi mới sư phạm.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 11/12 - 17:00

  • Hội thảo: "Presentation of IAE Aix-Marseille"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)