Aix-Marseille Université

Trường đại học tổng hợp

Jeudi (thứ 5) 10/12 - 16:00

The largest multidisciplinary French-speaking university, Aix-Marseille University (AMU) welcomes 80,000 students on 5 campuses and 122 research structures. Its A*Midex University Foundation, which carries the IDEX on a long-term basis, contributes to the development of a world-class interdisciplinary higher education and and research centre.

This year AMU's conference will present the possibilities of studies and research at the Faculty of Arts, Letters, Languages and Human Sciences

▼ ▼ ▼

Trường đại học đào tạo đa ngành lớn nhất tại Pháp, Đại học tổng hợp Aix-Marseille (AMU) chào đón 80.000 sinh viên trên 5 cơ sở và 122 cơ sở nghiên cứu. Tổ chức Đại học A * Midex của Đại học tổng hợp Aix-Marseille, với chương trình IDEX, đã đóng góp vào sự phát triển của một trung tâm nghiên cứu và giáo dục đại học liên ngành đẳng cấp thế giới.

Tại Triển lãm Giáo dục "Chọn nước Pháp", thông qua hội thảo trực tuyến của mình, AMU sẽ trình bày các cơ hội học tập và nghiên cứu tại Khoa Nghệ thuật, Văn học, Ngôn ngữ và Khoa học Nhân văn.


Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Jeudi (thứ 5) 10/12 - 16:00

  • Hội thảo: "AMU La faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines: l'enseignement et la recherche"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)