école FERRIÈRES

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN nhà hàng

samedi (thứ 7)

23/10 - 16:00

"With the aim of becoming the preferred school for Hospitality, Gastronomy and Luxury professionals, Ferrières is taking higher education to a whole new level, providing students with a unique educational experience.

It teaches the expertise, «savoir être» and luxury codes of the past and present. Above all, it provides the keys to future success.

Ferrières delivers a range of programs which meet the aspirations of students and cater to the industry’s needs."

▼ ▼ ▼

Nhằm hướng tới trở thành trường tham chiếu dành cho giới chuyên môn trong ngành Khách sạn, Nhà hàng, Ẩm thực và ngành hàng Cao cấp - Xa xỉ, Ferrières nâng đào tạo đại học đến một trình độ hoàn toàn mới, bằng cách cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm giáo dục độc đáo.

Trường giảng dạy những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm «savoir être» và các quy tắc trong ngành hàng cao cấp xa xỉ "luxury codes" của quá khứ và hiện tại. Trên hết, trường cung cấp chìa khóa để đạt tới thành công trong tương lai.

Ferrières có một loạt những chương trình đáp ứng nguyện vọng của sinh viên và phục vụ cho các nhu cầu của doanh nghiệp trong ngành.

Contact :

Andrew GARRIDO
International business development executive
andrew.garrido@ferrieres-paris.com

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7)

23/10 - 16:00

  • Hội thảo: "Study in English, Live in France !"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)