IMT atlantique

Trường kỹ sư

samedi (thứ 7) 06/11 - 15:00

IMT Atlantique is ranked among the best French Graduate Engineering schools, and recognized in the most prominent international university rankings.

The institute is specialized in digital technology, energy and environment. It offers Masters programs taught in English in : IT, Management of supply chains, Process and bioprocess engineering, Nuclear engineering.

It has been awarded the ""Bienvenue en France"" Label which guarantees the quality of the experience for the international students.

▼ ▼ ▼

IMT Atlantique được xếp hạng trong số những trường đào tạo kỹ sư tốt nhất của Pháp, và được công nhận trong các bảng xếp hạng những trường đại học quốc tế nổi tiếng nhất.

Thế mạnh chuyên môn của trường đặc biệt nổi bật trong các ngành công nghệ số, năng lượng và môi trường. Trường cung cấp những chương trình Thạc sĩ Master dạy bằng tiếng Anh trong các chuyên ngành : Công nghệ thông tin, Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật quy trình và kỹ thuật quy trình sinh học, Công nghệ hạt nhân.

Trường được trao nhãn hiệu Label "Bienvenue en France", đảm bảo cho chất lượng trải nghiệm dành cho sinh viên quốc tế theo học tại trường.

Dung Nguyen completed an MSc in Management and Optimization of Supply chain at IMT Atlantique in 2019. She is now pursuing PhD at Kedge Business School, France and Kühne Logistics University, Germany.

▼ ▼ ▼

Nguyễn Dung đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý và tối ưu Chuỗi cung ứng tại IMT Atlantique năm 2019. Hiện chị đang làm Nghiên cứu sinh tại Kedge Business School tại Pháp và Trường Kühne Logistics University tại Đức.

Contact :

international@imt-atlantique.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 06/11 - 15:00

  • Hội thảo: "English-taught Masters studies at IMT Atlantique"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh/tiếng Việt

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)