emlyon
Business School

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

samedi (thứ 7) 20/03 - 9:00

Enter one of the best business school in France and become the early maker of tomorrow!

Live an international cursus thanks to the multi-campus experience, academic exchanges and double degree opportunities.

Benefit from the early maker pedagogy:

Our infrastructures, our pedagogical approaches and our digital tools are designed to promote collective intelligence, to stimulate your creativity and to encourage multidisciplinarity, hybridization & cross-fertilization


▼ ▼ ▼

Hãy học tập ở một trong những trường kinh doanh tốt nhất ở Pháp và sớm trở thành người kiến tạo tương lai !

Sống trong môi trường quốc tế nhờ trải nghiệm học tập ở nhiều cơ sở đào tạo, trao đổi học thuật và cơ hội của tấm văn bằng kép.

Cơ sở hạ tầng, phương pháp giảng dạy và các công cụ kỹ thuật số của EMLyon được thiết kế để thúc đẩy trí tuệ tập thể, kích thích sự sáng tạo của bạn và khuyến khích kết hợp đa ngành, học phức hợp và đan chéo.

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Studying in France - Choosing emlyon business school"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)