ICN Business School

Trường quản trị kinh doanh

samedi - thứ 7 - 09/10 14:00

"Located on 3 campuses in Paris, Nancy and Berlin, ICN Business School offers you a high-quality programmes covering the fundamentals of finance, management, sales, communication, and marketing techniques.

Why you should consider studying at ICN?

With the innovative #Art-Technology-Management teaching approach and Triple Crown, ICN enables you to combine a solid education background with professional experience and a Creative way of thinking. Explore the world of possibilities with ICN!"

▼ ▼ ▼

Với 3 cơ sở đào tạo tại Paris, Nancy và Berlin, ICN Business School cung cấp cho bạn những chương trình đào tạo chất lượng cao trải ra trên các chuyên ngành tài chính cơ bản, quản lý, bán hàng, truyền thông, và kỹ thuật marketing.

Tại sao bạn nên xem xét theo học tại ICN?

Với phương pháp đào tạo đổi mới kết hợp giữa Nghệ Thuật - Công Nghệ - Quản Lý #Art-Technology-Management và 3 chứng nhận kiểm định chất lượng danh giá Triple Crown, ICN cho phép bạn kết hợp một nền tảng giáo dục vững chắc cùng với kinh nghiệm chuyên môn và Kỹ năng tư duy sáng tạo. Hãy thám hiểm thế giới của những khả năng cùng với ICN!

Contact :

Elisa LEON

International Promotion Officer

studyabroad@icn-artem.com

Get in touch via Whatsapp +33 (0) 614 50 36 22

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

SAMEdi (thứ 7) 09/10 - 14:00

  • Hội thảo: "ICN Paris-Nancy-Berlin : choose a creative way of studying business!"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)