ESSCA
School of Management

Trường quản trị kinh doanh

SAMEdi - thứ 7 - 09/10 13:00

Founded in 1909, ESSCA is accredited by AACSB, EQUIS and AMBA. Campuses are in 6 cities in France, including Paris, Angers, Lyon.

As one of the most popular business schools for French high school graduates, ESSCA's 5-year Grande Ecole program is ranked N.2, 3-year bachelor ranked N.7 in France.

The master’s programs are specialized in international finance, sustainable management, digital and big data, luxury management, etc.

94% students found a job within 3 months after graduation .

▼ ▼ ▼

Được thành lập năm 1909, ESSCA được chứng nhận kiểm định chất lượng bởi AACSB, EQUIS và AMBA. Trường có cơ sở đào tạo ở 6 thành phố tại Pháp, trong đó có Paris, Angers, Lyon.

Là một trong những trường thương mại được học sinh tốt nghiệp THPT của Pháp lựa chọn phổ biến nhất, chương trình đào tạo 5 năm cấp bằng Grande Ecole - ESSCA's 5 years Grande Ecole Program được xếp hạng 2, chương trình Cử nhân Bachelor 3 năm được xếp hạng 7 tại Pháp.

Trường cung cấp các chương trình Master chuyên ngành tài chính quốc tế, quản lý bền vững, kỹ thuật số và dữ liệu lớn, quản lý hàng cao cấp và xa xỉ, v.v..

94% sinh viên của trường tìm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

Contact :

liqing.chen@essca.fr

WhatsAPP: +86 15601851939

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

SAMEdi (thứ 7) 09/10 - 13:00

  • Hội thảo: "5 Good Reasons to Join ESSCA School of Management"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)