EDHEC
BUSINESS SCHOOL

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

EDHEC Business School is a leading French business school specializing in business, entrepreneurship, management, and innovation. EDHEC Business School has five campuses open to the world: Lille, Nice, London, Paris and Singapore with 8,600 students enrolled in graduate and undergraduate programmes, 245 exchange and double-degree agreements, a network of more than 50,000 alumni in over 125 countries.

We offer International BBA, Master (MiM and MSc), Global MBA, and PhD in Finance.

▼ ▼ ▼

Trường Thương mại EDHEC Business School là trường thương mại hàng đầu của Pháp chuyên về kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, quản lý, và đổi mới. EDHEC Business School có năm cơ sở đào tạo trên toàn thế giới: Lille, Nice, London, Paris và Singapore với 8,600 sinh viên đang theo học trong các chương trình sau đại học và cử nhân, 245 thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên và cấp bằng đôi, một mạng lưới kết nối với hơn 50,000 cựu sinh viên tại hơn 125 quốc gia.

Chúng tôi có các chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế International BBA, Thạc sĩ Master (MiM & MSc), Global MBA, và đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính.

Contact :

International BBA admissions:

Miguel FERRO, miguel.ferro@edhec.edu

Master admissions:

Yuting CAI, yuting.cai@edhec.edu

Southeast Asia Country Manager:

Joyce CUFF, joyce.cuff@edhec.edu

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

SAMEdi (thứ 7) 09/10 - 15:00

  • Hội thảo: "Meet EDHEC Business School"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)