speos

paris photographic institut

TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH & Truyền hình

samedi (thứ 7) 20/11 - 14:00

"Discover the photography school #Spéos and the training it offers to become a professional photographer during our lecture in the new series of webinars organised by Campus France Vietnam!

For 36 years, Spéos has been one of the reference schools for professional photography in France, it is also recognized internationally and ranked in the Top 5 best photo schools in the world!

Spéos trains the photographers of tomorrow, all around the world and the school is still recruiting in January!"

▼ ▼ ▼

Khám phá trường nhiếp ảnh #Spéos và chương trình đào tạo mà nhà trường cung cấp để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thông qua buổi nói chuyện của chúng tôi tại chuỗi hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi Campus France Vietnam!

Từ 36 năm nay, Spéos luôn là một trong những trường tham chiếu của giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp tại Pháp, trường cũng được quốc tế công nhận và xếp hạng trong Top 5 trường nhiếp ảnh tốt nhất trên thế giới!

Spéos đào tạo các nhiếp ảnh gia tương lai, trên toàn thế giới và trường vẫn đang tuyển sinh vào tháng 1 !

Application form in French

https://speos-photo.com/fr/formulaire-candidature-en-ligne/

Application form in English:

https://speos-photo.com/en/online-enrollment-form/

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 20/11 - 14:00

  • Hội thảo: "SPÉOS Photo-Video-CGI School Welcome Presentation"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)