EAC

TRƯỜNG VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

samedi (thứ 7) 20/11 - 15:00

The EAC with its 30 years of experience and its state-recognised diplomas and certificates, and that hosts the National Institute of Gemmology, is one of the major Business Schools to become a professional in the Art Market, Culture, the Luxury industry and the Gemmology. Auctioneers, project managers, art gallery owners or directors, exhibition curators, show producers, artist agents, coordinators, press agents, directors of tourist and cultural sites, luxury-brand developers…

▼ ▼ ▼

EAC với 30 năm kinh nghiệm và các văn bằng và chứng chỉ được nhà nước công nhận, và quản lý Viện Đá quý Quốc gia, là một trong những Trường Kinh doanh lớn để trở thành chuyên gia trong Thị trường Nghệ thuật, Văn hóa, Công nghiệp Xa xỉ và Đá quý. Người bán đấu giá, quản lý dự án, chủ sở hữu hoặc giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật, giám tuyển triển lãm, nhà sản xuất chương trình, đại lý nghệ sĩ, điều phối viên, đại lý báo chí, giám đốc các điểm du lịch và văn hóa, nhà phát triển thương hiệu cao cấp ...

Contact :

Daniela Migliori
daniela.migliori@ad-education.com

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 20/11 - 15:00

  • Hội thảo: Welcome to EAC! The school dedicated to the fields of Culture, Luxury and Art Market

  • Ngôn ngữ: French, English, Vietnamese

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)