ÉCOLE DE CONDÉ

TRƯỜNG NGHỆ THUẬT - THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

samedi (thứ 7) 20/11 - 16:00

The Ecole de Condé, established in 1989, is a network of private institutions of higher education that provide high-quality education in design, illustration, animation and video games, photography, and the preservation of cultural heritage. The school’s facilities in Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Nice, Toulouse, and Marseille offer a work setting that is well suited to the challenges of contemporary creativity: well-equipped labs, prototyping labs, 3D printers, proximity to cultural resources.

▼ ▼ ▼

Ecole de Condé, được thành lập vào năm 1989, là một mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học tư thục đào tạo chất lượng cao về các chuyên ngành : thiết kế, minh họa, hoạt hình và trò chơi điện tử, nhiếp ảnh và bảo tồn di sản văn hóa. Trường có các cơ sở tại Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Nice, Toulouse và Marseille và phát triển các phương tiện giảng dạy đáp ứng thách thức của sáng tạo đương đại : phòng thí nghiệm được trang bị tốt, phòng thí nghiệm tạo mẫu, máy in 3D, gần các nguồn tài nguyên văn hóa.

Contact :

Daniela Migliori
daniela.migliori@ad-education.com

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 20/11 - 16:00

  • Hội thảo: Souhaitez-vous vous orienter en école d'art? Affine ton projet pour trouver une formation

  • Ngôn ngữ: French

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)