NEOMA

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

dimanche (Chủ nhật)

21/03 - 16:00

NEOMA Business School is a 150-year old ""Grande Ecole"", a prestigious and innovative institute, ranked by Financial Times 2020 top 5 in France/top 28 globally in Master in Management, top 8 in France under European Business School ranking.

Triple accreditated by EQUIS, AACSB & AMBA, it offers a broad & high-quality portfolio of programs from bachelor to Ph.D., including over 20 masters in English, state-recognized, with wide options and strong support in entrepreneurship and career service.


▼ ▼ ▼

Trường thương mại - quản lý NEOMA là một "Grande Ecole" 150 năm tuổi, một học viện uy tín và sáng tạo, được Financial Times 2020 xếp hạng top 5 tại Pháp / top 28 toàn cầu cho chương trình Thạc sĩ Quản lý, top 8 tại Pháp theo bảng xếp hạng của European Business School.


Được công nhận ba lần bởi EQUIS, AACSB & AMBA, trường cung cấp các chương trình chất lượng cao và đa dạng từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, bao gồm hơn 20 chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh, được nhà nước công nhận, với nhiều lựa chọn và hỗ trợ mạnh mẽ cho sinh viên đặc biệt trong việc khởi nghiệp và nghề nghiệp nói chung.

Contact :

min.wu@neoma-bs.fr

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Why study Business in NEOMA BS in France?"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)