montpellier business school

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

samedi (thứ 7) 20/03 - 16:00

Did you ever dream of studying in France?

Discover MBS, a top French Business School committed to changing the world in a positive way. 🌍

Some key figures :

- Graduate Employment Rate : 95% 💼

- 17,000 alumni around the world 🎓

- Bachelor/Master in Management/Masters of Science/Spring and Summer School/DBAs

Come and meet us at our virtual event on March 20 and 21.

▼ ▼ ▼

Bạn có mơ ước được học ở Pháp không ?

Hãy khám phá Montpellier Business School MBS, ngôi trường cam kết thay đổi thế giới theo hướng tích cực. 🌍


Trường phát triển nhiều khóa đào tạo về quản lý : Chương trình Bachelor & Master Quản lý, Thạc sĩ Khoa học, MBA Điều hành, khoá học hè & khoá học mùa xuân

Một vài số liệu chính: Tỷ lệ có việc làm sau đại học: 95% | +17.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới.

Contact :

apply2@montpellier-bs.com

+33647751442 (Whatsapp)

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "10 reasons to join MBS"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)