INSEEC U.

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

samedi (thứ 7) 20/03 - 14:00

A major player in the French educational landscape, INSEEC U. is a private multidisciplinary higher education and research institution working in the fields of Management, Engineering, Communication & Digital Media and Political Science, based in Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, London, Geneva, Monaco, San Francisco and Abidjan, which trains 28,000 students and 5,000 managers every year. The 16 schools that make up INSEEC U. deliver academic programs in 4 disciplinary fields and 6 expertise area

▼ ▼ ▼

Đóng vai trò là một trường quan trọng trong nền Giáo dục Đại học Pháp, INSEEC U. là một tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu đa ngành tư thục, gồm 16 trường thành viên, đào tạo các lĩnh vực Quản lý, Kỹ thuật, Truyền thông & Đa phương tiện Kỹ thuật số và Khoa học Chính trị. Trường có trụ sở tại Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, London, Geneva, Monaco, San Francisco, Thượng Hải và Abidjan, đào tạo 28.000 sinh viên và 5.000 nhà quản lý mỗi năm.

Contact :

fkong@inseec.com

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Education‌ ‌for‌ ‌Global‌ ‌Citizenship‌"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)