em normandie
Business School

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

dimanche (Chủ nhật)

21/03 - 11:00

Get to know more about the EM Normandie Business School and participate to the webinar on Sunday, March 21 at 11:00 ! Don’t miss out on this opportunity to catch an overview of the Bachelor & Master's programmes offered by this French Business School and to ask all your questions !

▼ ▼ ▼

Tìm hiểu thêm về Trường Quản trị kinh doanh EM Normandie và tham gia hội thảo trên webinar vào lúc 11:00 Chủ nhật ngày 21/03 ! Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm hiểu tổng quan về các chương trình đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ do Trường cung cấp và đặt ra tất cả các câu hỏi của bạn.

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Discover EM Normandie Business School"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)