EIPHI/UBFC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP


samedi (Thứ 7) 20/03 - 13:00

The University of Bourgogne-Franche-Comté provides an international integrated MSc/PhD program called EIPHI standing for “Engineering and Innovation through Physical Sciences, High-technologies, and cross-dIsciplinary research”.

Training in various topics, ranging from fundamental to applied sciences, EIPHI is based on the eastern border of France close to switzerland and Germany, and founded on three top ranking international research laboratories, FEMTO-ST, ICB and IMB.

▼ ▼ ▼

Đại học tổng hợp Bourgogne-Franche-Comté cung cấp chương trình Thạc sĩ / Tiến sĩ tích hợp quốc tế được gọi là EIPHI, viết tắt của “Kỹ thuật và Đổi mới thông qua Khoa học Vật lý, Công nghệ cao và nghiên cứu đa ngành”.

Các chương trình đào tạo EIPHI xoay quanh các chủ đề khác nhau, từ cơ bản đến khoa học ứng dụng. Cơ sở giảng dạy nằm gần biên giới phía đông của Pháp với Thụy Sĩ và Đức, và được thành lập từ ba phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc tế xếp hạng hàng đầu là FEMTO-ST, ICB và IMB.

Contact :

frederic.peneau@ubfc.fr

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Graduate School EIPHI, 10 Master Degrees in Engineering Science taught in English‌"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Pháp

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)