école FERRIÈRES

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN nhà hàng

vendredi (thứ 6) 18/12 - 16:00

Study in English, Live in France - Discover amazing opportunities in Hospitality, Gastronomy and Luxury !

▼ ▼ ▼

Học bằng tiếng Anh, sống tại Pháp - Khám phá những cơ hội tuyệt vời trong ngành Khách sạn, Ẩm thực và Luxury !

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 10/12 - 18:00

  • Hội thảo: "Study in English, Live in France - Discover amazing opportunities in Hospitality, Gastronomy and Luxury"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)