ÉCOLE DE Design
de Nantes Atlantique

TRƯỜNG NGHỆ THUẬT - THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

mercredi (thứ 4) 9/12 - 16:00

L’École de design Nantes Atlantique offers both undergraduate and postgraduate programs taught in English to international students, providing them exciting opportunities to discover the design as taught within the school.

▼ ▼ ▼

Trường Thiết kế Nantes Atlantique cung cấp các chương trình bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, mang đến cho họ những cơ hội thú vị để khám phá thiết kế được giảng dạy ngay trong trường.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 9/12 - 16:00

  • Hội thảo: "Join a major French design school"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)