Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

Trường kỹ sư


jeudi (thứ 5) 17/12 - 17:00

For nearly 100 years, the ENSCR has been training general chemical engineers for all companies, for all production, services, engineering and management professions, for French, European and global industry.

Recognized and sought after in the job market, the chemical engineers graduated from ENSCR master the concepts and tools of their profession. They are able to carry out projects at national and international level in full autonomy.

▼ ▼ ▼

Trong gần 100 năm hoạt động, Trường Hóa học Quốc gia Rennes (ENSCR) đã đào tạo các kỹ sư hóa học cho tất cả các công ty, tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ, kỹ thuật và quản lý, cho ngành công nghiệp của nước Pháp, Châu Âu và toàn cầu.

Được công nhận và săn đón trên thị trường việc làm, các kỹ sư hóa học tốt nghiệp từ Trường Hóa học Quốc gia Rennes (ENSCR) nắm vững các khái niệm và sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ công việc. Họ có thể tự chủ hoàn toàn trong việc thực hiện các dự án quy mô cấp quốc gia và quốc tế.


Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 17/12 - 17:00

  • Hội thảo: "Présentation de l'ENSCR"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)