CESI Ecole d'Ingénieurs

Trường kỹ sư

lundi (thứ 2) 14/12 - 15:00

CESI Ecole d'ingénieurs trains future engineers in Industrial engineering, IT-Computer science, embedded systems, Civil engineering.

A pedagogy close to the way an engineer works in a company: active learning by problems and projects solving, also called Problem based learning or PBL pedagogy.

  • Support and services for international students

  • 25 campus all over the French territory

  • Join us after Highschool, or after 2/3 years of Higher Education in engineering, sciences or techniques

▼ ▼ ▼

Trường kỹ sư CESI đào tạo các kỹ sư tương lai về kỹ thuật công nghiệp, công nghệ thông tin - khoa học máy tính, hệ thống nhúng, công trình dân dụng.

Trường CESI ứng dụng phương pháp giảng dạy sát thực tế và môi trường làm việc của một kỹ sư thực thụ: học tập tích cực bằng cách giải quyết vấn đề và dự án, còn được gọi là phương pháp học dựa trên vấn đề hoặc phương pháp sư phạm PBL.

  • Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho sinh viên quốc tế

  • 25 cơ sở trên toàn lãnh thổ Pháp

  • Có thể dự tuyển vào CESI ngay sau bậc Trung học hoặc sau 2 - 3 năm Đại học về kỹ sư, khoa học hoặc kỹ thuật.Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 14/12 - 15:00

  • Hội thảo: "CESI Graduate School of Engineering : A tailor-made path to ensure your future"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)