ECOLE CENTRALE de NANTES

Trường kỹ sư


mardi (thứ 3) 15/12 - 18:00

Centrale Nantes, a member of Groupe des Ecoles Centrales, was founded in 1919 and is in the Top 4 of French higher education and research institutions in Science & Engineering. Its purpose is to develop top level scientists and engineers in multidisciplinary and specific fields. Thanks to its collaboration with economic bodies, global companies and other networks, Centrale Nantes was one of the very first schools to combine three activities within its structure: Education, Research and Industrial.

▼ ▼ ▼

Centrale Nantes, một thành viên của Groupe des Ecoles Centrales, được thành lập năm 1919 và nằm trong Top 4 các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu của Pháp về Khoa học & Kỹ thuật. Mục đích của trường là phát triển các nhà khoa học và kỹ sư cấp cao nhất trong các lĩnh vực đa ngành và một số chuyên ngành. Nhờ sự hợp tác với các cơ quan kinh tế, các công ty toàn cầu và các mạng lưới khác, Centrale Nantes là một trong những trường đầu tiên kết hợp ba hoạt động trong một cấu trúc: Giáo dục, Nghiên cứu và Công nghiệp.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mardi (thứ 3) 15/12 - 18:00

  • Hội thảo: "Programmes taught in English in Ecole Centrale de Nantes"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)