Agreenium

l’institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

(Trường Kỹ sư)

mercredi (thứ 4) 16/12 - 16:00

Etablissement public de coopération dans les domaines agricole, agro-alimentaire, vétérinaire, forestier, gestion de l'eau et de l'environnement, et du paysage qui rassemble 16 membres : 13 établissements d'enseignements supérieurs et 3 instituts de recherches (Inrae, Cirad et Anses). Nous travaillons ensemble en France et à l'international sur des projets de formation-recherche-innovation ambitieux pour répondre aux enjeux de demain dans nos domaines

▼ ▼ ▼

Viện nông học, thú y và lâm nghiệp của Pháp (Agreenium) là cơ sở giáo dục công lập trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thực phẩm, thú y, lâm nghiệp, quản lý nước, môi trường và cảnh quan với 16 thành viên: 13 cơ sở giáo dục đại học và 3 viện nghiên cứu (Inrae, Cirad và Anses). Chúng tôi đang hoạt động ở Pháp và quốc tế trong các dự án đào tạo-nghiên cứu-đổi mới đầy tham vọng nhằm đáp ứng những thách thức của tương lai.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 16/12 - 16:00

  • Hội thảo: "Graduate studies in AgroBioScience in France"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)