IPAG

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

jeudi (thứ 5) 17/12 - 18:00

Member of the Conférence des Grandes Écoles (CGE) and of the AACSB, IPAG Business School ranks among the best French business and management schools.

Located in Paris, Nice and Hanoi, IPAG Business School offers a wide range of training courses, from Bac+ 3 to Bac+5: Programme Grande École, Bachelor, BBA, MBA and MSc.

Our mission: Promoting appropriate management in a globalised and rapidly-changing world."

▼ ▼ ▼

Là thành viên của Hội các trường Grandes Écoles (Conférence des grandes écoles - CGE) và của AACSB, Trường Kinh doanh IPAG được xếp hạng trong số các trường quản lý và kinh doanh tốt nhất của Pháp.

Tọa lạc tại Paris, Nice và Hà Nội, Trường Kinh doanh IPAG cung cấp các khóa đào tạo đa dạng, từ Bac + 3 đến Bac + 5: Chương trình Grande École, Cử nhân, BBA, MBA và MSc.

Sứ mệnh của chúng tôi: Thúc đẩy quản lý phù hợp trong một thế giới toàn cầu hóa và thay đổi nhanh chóng.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 17/12 - 18:00

  • Hội thảo: "IPAG Business School - Paris Nice Hanoï "

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)