ICD

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

lundi (thứ 2) 7/12 - 15:00

L'ICD, ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MARKETING

A Paris et à Toulouse, ICD école de commerce et de marketing propose un cursus postbac à dimension internationale. Créée il y a 40 ans, l'ICD propose des programmes en commerce, marketing et business développement. Au-delà de son Programme Grande Ecole visé Bac+5 par l’Etat et conférant le Grade de Master, l’ICD Business School propose également des programmes de bachelors en 3 ans dans les Domaines du développement commercial et marketing.

▼ ▼ ▼

Trường Thương mại và Marketing ICD.

Có cơ sở tại hai thành phố Paris và Toulouse, ICD cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế. Thành lập từ cách đây 40 năm, l'ICD có các chương trình đào tạo về thương mại, marketing và phát triển kinh doanh. Hơn thế nữa, trường có Chương trình Grande Ecole đào tạo trong 5 năm, được Nhà nước công nhận tương đương bằng Thạc sĩ. ICD còn có các chương trình Cử nhân đào tạo trong 3 năm trong các chuyên ngành về phát triển thương mại và marketing.


Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 7/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Venir étudier à l'ICD Business School Paris"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)