EM NORMANDIE

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

lundi (thứ 2) 14/12 - 17:00

Get to know more about the EM Normandie Business School and participate to the webinar on Monday, December 14 at 14:00 ! Don’t miss out on this opportunity to catch an overview of the Bachelor & Master's programmes offered by this French Business School and to ask all your questions !

▼ ▼ ▼

Tìm hiểu thêm về Trường Quản trị kinh doanh EM Normandie và tham gia hội thảo trên webinar vào lúc 17:00 Thứ hai ngày 14/12 ! Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm hiểu tổng quan về các chương trình đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ do Trường cung cấp và đặt ra tất cả các câu hỏi của bạn.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 14/12 - 17:00

  • Hội thảo: "Discover EM NORMANDIE BUSINESS SCHOOL"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)