Audencia
Business School

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

lundi (thứ 2) 7/12 - 17:00

Audencia Business School is today among the best European business schools! We offer you a quality education and connect you to a network of companies and graduates that makes Audencia Business School one of the best school of management in France. Join us on our webinar to find out more about our programmes, admissions, and life in Nantes.

#neverstopdaring

▼ ▼ ▼

AUDENCIA là một trong số những trường Quản trị Kinh doanh tốt nhất ở châu Âu ! Chúng tôi có các chương trình đào tạo chất lượng cao, kết nối bạn với mạng lưới doanh nghiệp và cựu sinh viên để kiến tạo Audencia trở thành một trường quản lý tốt nhất tại Pháp.

Hãy kết nối Hội thảo trực tuyến của chúng tôi để biết nhiều hơn về các chương trình đào tạo, cách dự tuyển và cuộc sống sinh viên tại Nantes !

Hãy dám làm !

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 7/12 - 17:00

  • Hội thảo: "Audencia Business School International Experience"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)