SKEMA BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại SKEMA

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Trường Đại học Thương mại SKEMA là một trường học toàn cầu, đào tạo nhân tài cho các doanh nghiệp của thế kỷ 21 - những tài năng có trách nhiệm, năng động, đa dạng văn hóa, là những doanh nhân, nhà quản lý thông tin, dữ liệu và tri thức. Đối mặt với nền kinh tế toàn cầu hóa - thời đại mà sự nhanh nhạy và đổi mới là điều thiết yếu, SKEMA đào tạo ra các nhân tài, những người có khả năng sáng tạo và hành động để biến đổi các ngành công nghiệp, tổ chức và vĩ mô hơn là xã hội. Trường có các cơ sở trên khắp 5 châu lục - Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi. Sinh viên của Đại học Thương mại SKEMA sẵn sàng đón nhận những thách thức từ một môi trường toàn cầu hóa, đa văn hóa và trách nhiệm.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Paris - Sophia Antipolis - Lille (Pháp), Raleigh (Mỹ), Tô Châu (Trung Quốc), Belo Horizonte (Brazil), Stellenboch (Nam Phi).

Số lượng sinh viên : 9500

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 45%

Lĩnh vực đào tạo : Thương mại, Quản trị, Tài chính, Marketing

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Cử nhân : 4 năm

 • Thạc sĩ : 1 - 2 năm

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA : 1 năm

Học phí :

 • Bậc cử nhân : từ 12 000 €/năm

 • Bậc thạc sĩ : từ 17 000 €/năm

Không có sự phân biệt trong học phí đối với sinh viên Việt Nam - học phí bằng với sinh viên Pháp

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng :

 • Học bổng Earlybird : 1000 euros

 • Học bổng Excellence : 1000 - 4000 euros

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam: Trung tâm Pháp - Việt về Đào tạo Quản lý CFVG

Dịch vụ dành cho sinh viên :

 • Tiếp đón sinh viên quốc tế, câu lạc bộ sinh viên, các khóa học tiếng Pháp (FLE)

Thế mạnh :

 • 7 cơ sở trên toàn thế giới

 • Sinh viên đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ

 • 50.000 sinh viên tốt nghiệp trên toàn thế giới


Notre établissement

SKEMA, School of Knowledge Economy & Management – est l’école globale qui prépare les talents des entreprises du XXIe siècle – des talents responsables, mobiles, multiculturels, entrepreneurs, manageurs d’informations, de données et de connaissances. Face à une économie globalisée où agilité et innovation sont essentielles, SKEMA forme des talents qui créent et agissent pour transformer les industries, les organisations et plus largement la société. Formés sur 5 continents où l’école a installé ses campus – Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique –, les étudiants sont prêts à relever les challenges de l’entreprise mondialisée, multiculturelle et responsable.

Caractéristiques

Ville : Paris - Sophia Antipolis - Lille (France), Raleigh (USA), Suzhou (Chine), Belo Horizonte (Brésil), Stellenboch (Afrique du Sud).

Nombre d'étudiants : 5 600

Pourcentage d'étudiants internationaux : 25%

Domaines d'études : Business - Management - Finance - Marketing

Diplômes :

 • Bachelor (4ans)

 • Master (1an ou 2ans)

 • MBA (1an)

Frais de scolarité :

 • Bachelor 12000€/an

 • Master à partir de 17000€

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

 • Bourse earlybird : 1000€

 • Bourse d'excellence: 1000€-4000€

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam : Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion

Services proposés aux étudiants :

 • Accueil des étudiants internationaux,

 • Clubs étudiants,

 • Cours de français (FLE)

Points forts :

 • 7 campus à l'international
  +120 nationalités sur nos campus

 • 50 000 diplômés dans le monde


Our institution

SKEMA Business School (School of Knowledge Economy and Management) is a private establishment of higher education and research with the legal status of a non-profit association under the French "1901 law".

It is a community devoted to learning and the creation and transmission of management knowledge and practice. Since its inception, SKEMA has become a global school with a multi-campus structure and a large portfolio of programmes taught in English and in French. These range from undergraduate level to continuing education and are aligned with the Bologna higher education norms (Licence, Master, Doctorate).

Specifications

City : Paris - Sophia Antipolis - Lille (France), Raleigh (USA), Suzhou (Chine), Belo Horizonte (Brésil), Stellenboch (Afrique du Sud).

Number of students : 9 500

Pourcentage of international students : 45%

Study fields : Business - Management - Finance - Marketing

Diploma :

 • Bachelor (4year)

 • Master (1year ou 2year)

 • MBA (1year)

Tuition fees :

 • Bachelor from 12000€/year

 • Master degree from 17000€

Languages of teaching : French, English

Scholarships :

 • Earlybird scholarship: 1000€

 • Excellence scholarship: 1000€-4000€

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam : Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion

Services offered to students :

 • Induction day,

 • students clubs,

 • French classes (FLE)

Strenghts :

 • 7 campuses worldwide
  +120 nationalities on campus

 • 50 000 graduates around the globeBrochure_ESC_SKEMA (4).pdf
Brochure_ESC_SKEMA (3).pdf
Brochure_ESC_SKEMA (2).pdf
Brochure_ESC_SKEMA (1).pdf