NEOMA BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Tổng hợp Tư Thục

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Nằm trong 1% số ít các Trường thương mại quốc tế đạt 3 chứng nhận (EQUIS, AACSB, AMBA), với 150 năm kinh nghiệm, NEOMA khẳng định mình là một Grande Ecole sáng tạo, có tầm ảnh hưởng nhờ chất lượng nghiên cứu và giảng dạy xuất sắc. Đi theo kế hoạch chiến lược riêng được định hình bởi các nhà nghiên cứu giáo dục tại trường, NEOMA cung cấp các kiến ​​thức đáp ứng tương lai của các doanh nghiệp và cả xã hội trong một thế giới bền vững và kết nối. Thông qua cách tiếp cận linh hoạt, NEOMA khuyến khích tinh thần trách nhiệm và cố gắng truyền tải niềm đam mê đổi mới cho sinh viên - các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân, những người sẽ định hình thế giới trong tương lai.

Hãy giữ vững đam mê. Kiến tạo tương lai.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Rouen, Reims, Paris

Số lượng sinh viên : 9000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 30%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kinh doanh, Tài chính, Chuỗi cung ứng, Phát triển Kinh doanh, Khởi nghiệp, Quản trị Thương hiệu, Phân tích Kinh doanh, Chuyên viên Kỹ thuật số, Rượu vang và Ẩm thực.

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Bậc Cử nhân : 4 năm

 • Thạc sĩ Quản trị : 2 năm

 • Thạc sĩ Khoa học : 1 năm

 • Tiến sĩ : 4 năm

Học phí :

 • Bậc Cử nhân : 10 500 - 11 300 euros/năm

 • Thạc sĩ Quản trị : 17 300 euros

 • Thạc sĩ Khoa học : 30 200 euros

 • Tiến sĩ : học bổng toàn phần

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng :

 • Học bổng Eiffel

 • Học bổng NEOMA Excellence lên tới 5000 euros

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam : Thạc sĩ Quản trị liên kết với Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về Quản lý CFVG (song bằng)

Dịch vụ dành cho sinh viên :

 • 90 hiệp hội sinh viên (nghệ thuật, văn hoá, thể thao,kinh doanh khởi nghiệp, đoàn kết, và hơn thế nữa!)

 • Trung tâm chăm sóc sức khỏe

 • Ngày chào đón sinh viên quốc tế

 • Nền tảng hỗ trợ tìm nhà ở

Thế mạnh :

 • 150 năm thành lập

 • 72% giáo viên là người nước ngoài

 • Mạng lưới 68.700 cựu sinh viên

 • Hơn 390 đối tác học thuật uy tín trên khắp thế giới

 • Chương trình MiM xếp thứ 30 trên toàn thế giới theo tạp chí Financial Times (2021) và thứ 15 trên toàn thế giới theo tạp chíThe Economist (2021)

 • Đạt bộ ba chứng nhận (EQUIS, AMBA, AACSB)

 • Có 54.000 cơ hội thực tập và làm việc mỗi năm


Notre établissement

Au sein du club fermé des 1% de Business Schools internationales triplement accréditées (EQUIS, AACSB, AMBA) et de 150 ans d’expérience, NEOMA s’affirme comme une Grande Ecole innovante, dont l’impact résulte d’une recherche et d’un enseignement d’excellence. Guidée par son plan stratégique et à travers ses enseignants-chercheurs, NEOMA produit des connaissances pour orienter l'avenir des entreprises et de la société dans un monde durable et connecté.

Dans une démarche agile, NEOMA encourage un état d’esprit responsable et s’efforce de transmettre sa passion d’innover aux étudiants, dirigeants d’entreprises et entrepreneurs qui façonneront le monde de demain.

Be passionate. Shape the future.

Caractéristiques

Ville : Rouen, Reims, Paris

Nombre d'étudiants : 9 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 30%

Domaines d'études : Management, finance, luxe, supply chain, business développement, entrepreneuriat, management de la marque, expertise digitale, analyse commerciale, vin et gastronomie

Diplômes :

 • Licence (4 ans)

 • Master in Management (2 ans)

 • MSc. (1 an)

 • PhD (4 ans)

Frais de scolarité :

 • Licence: 10500 - 11300 euros par an

 • MSc.: 17300 euros

 • Master in Management: 30200 euros

 • PhD: bourse complète

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

 • Bourse d'Eiffel (CampusFrance)

 • Bourse d'Excellence de NEOMA (5000 euros au maximum)

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam : Master in Management avec CFVG (double diplôme)

Services proposés aux étudiants :

 • 90 associations étudiantes

 • Wellness Center

 • International welcome days

 • Plateforme logement

Points forts :

 • 150 ans d'expérience

 • 72% d'enseignants internationaux

 • Réseau de 68700 alumni

 • Plus de 390 partenaires académiques prestigieux dans le monde

 • 30ème mondial dans le Financial Times (2021) et 15ème mondial dans The

Economist (2021) pour le MiM

 • Triple accréditation (EQUIS, AMBA, AACSB)

 • 54000 offres de stages et d'emploi par an


Our institution

As one of the exclusive 1% of international business schools with triple accreditation, NEOMA stands out as an innovative global business school whose impact stems from its excellent research and instruction. Steered by its strategic plan and led by its esteemed faculty, the school provides skills and knowledge to guide the future of businesses and society in a sustainable and connected world.

Through its agile approach, NEOMA encourages a responsible outlook while striving to convey its passion for innovation to the students, business executives and entrepreneurs who will build the world of tomorrow.

Be passionate. Shape the future.

Specifications

City : Rouen, Reims, Paris

Number of students : 9 000

Pourcentage of international students : 30%

Study fields : Economy, management, finance, luxury, supply chain, business development, entrepreneurship, brand management, digital expertise, business analytics, wine and gastronomy

Diploma :

 • Bachelor (4-year degree)

 • Master in Management (2-year)

 • MSc. (1-year)

 • PhD (4-year)

Tuition fees :

 • Bachelor: 10500 - 11300 euros par an

 • MSc.: 17300 euros

 • Master in Management: 30200 euros

 • PhD: full scholarship

Languages of teaching : French, English

Scholarships :

 • Eiffel Scholarship (from CampusFrance)

 • NEOMA Excellence Scholarship (up to 5000 euros)

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam : Master in Management with CFVG (dual degree)

Services offered to students :

 • 90 student-lead organisations (arts, culture, sport, entrepreneurship, solidarity, and more!)

 • Wellness Center

 • International welcome days

 • Housing platform

Strenghts :

 • 150 years of experience

 • 72% international faculty

 • Alumni network of 68700 alumni

 • More than 390 prestigious academic partners worldwide

 • Ranked 30th in the world in the Financial Times (2021) and 15th in the world in The Economist (2021) for the MiM

 • Triple accreditation (EQUIS, AMBA, AACSB)

 • 54,000 internship and job offers per year